โคเออร์กับกิจกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองและการดำรงชีพที่ยั่งยืน

โคเออร์แม่ฮ่องสอน ติดตามกลุ่มกิจกรรมการเลี้ยงปลา โดยแนะนำให้ดูแลและเปลี่ยนน้ำในบ่อปลาเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสีย และปลาเจริญเติบโต สามารถจำหน่ายได้ภายใน 3-4 เดือน นอกจากนี้ยังจัดอบรมการสกรีนเสื้อ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ยังจัดอบรมการสกรีนเสื้อ แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมการทำอาหารปลา หมูและไก่

โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมการทำอาหารปลา หมูและไก่ ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และบ้านแม่ละอูน อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 23 และ 24 เมษายน 2556 โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการอบรมที่บ้านแม่ลามาหลวง จำนวน 43 คน และที่บ้านแม่ละอูนจำนวน 27 คน เนื้อหาการอบรมเน้นเรื่องความรู้ในการทำส่วนผสมของอาหารสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารปลา หมู และ ไก่ และ การใช้จุลินทรีย์อีเอ็มเป็นส่วนผสม เป็นการสอนให้เยาวชนได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนของการทำอาหารสัตว์ และรู้จักการใช้อุปกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถผสมอาหารเลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกสุขลักษณะ และยังเป็นความรู้ติดตัวสำหรับนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต

โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการดำรงชีพ

โคเออร์กาญจนบุรีจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะในการดำรงชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองและเสริมสร้างคุณค่าในตนเอง ด้วยการอบรมอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างรายได้ทดแทนการรับแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่โคเออร์ได้หมั่นไปเยี่ยมเยียน เพื่อให้คำปรึกษาและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมต่อเนื่อง เช่น กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ประเภท ปลา กบ จิ้งหรีด เน้นเรื่องการให้อาหารอย่างสม่ำเสมอ และหมั่นทำความสะอาด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีกลุ่มทอเสื้อ ผลิตสบู่ น้ำยาล้างจาน เทียนไขและไม้กวาด เป็นต้น

กิจกรรมกลุ่มเลี้ยงสัตว์

กิจกรรมทอเสื้อ เพื่อเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง ทดแทนการรับแจกสิ่งของบรรเทาทุกข์

กลุ่มผลิตน้ำยาล้างจาน

กลุ่มผลิตเทียนไข

กลุ่มผลิตสบู่

กลุ่มผลิตไม้กวาด

ภาพความก้าวหน้าโครงการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ ปลูกผัก ในเดือนพฤษภาคม

โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมเพาะเห็ดที่อุ้มเปี้ยม

โคเออร์แม่สอด จัดการอบรมเพาะเห็ดในตะกร้าให้กับเยาวชน 3 กลุ่ม จำนวน 30 คนเมื่อวันที่ 4-8 เมษายนที่พื้นที่บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ

 

อบรมเพาะเห็ดให้กลุ่มเด็ก 35 คนเพื่อเป็นอาหารและเพื่อเสริมรายได้

เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงหมู พบว่าสุขภาพสมบูรณ์และจากน้ำหนัก 2 กิโลกรัมเมื่อแรกเลี้ยง ขณะนี้ได้เพิ่มเป็น 40 กิโลกรัม คาดว่าจะขายได้ราคาดี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน มอบอุปกรณ์ทอผ้าให้กับกลุ่มเยาวชน 10 คน