โคเออร์แม่สอดและกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยบ้านนุโพจัดงาน ออกร้านส่งเสริมอาชีพ “เราทำได้”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 โคเออร์ และกลุ่มเยาวชนผู้ลี้ภัยในโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการพึ่งพาตนเองและการดำรงชีพที่ยั่งยืน ได้จัดกิจกรรม “LH Fair” เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยเล็งเห็นความสำคัญของการทำกิจกรรมเสริมรายได้ในครัวเรือน โดยสมาชิกกลุ่มเยาวชนในโครงการได้หารือ วางแผน แบ่งการทำงานกันแล้วจึงนำเสนอกิจกรรม ซึ่งได้แก่ การออกร้านแสดงกิจกรรมและขายผลผลิต การละเล่นและแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถพิเศษ การสาธิตกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมรายได้ต่างๆ เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ผลิตเทียนและสบู่ ฯลฯ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือ ส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการวางแผนกิจกรรม มีรายได้พิเศษจากการประกอบอาชีพเสริม เรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม

การดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้และประสบความสำเร็จด้วยดี ด้วยความร่วมมือและสนับสนุน ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการจัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาให้กำลังใจแก่เยาวชน ชมการแสดงความสามารถบนเวที และอุดหนุนสินค้า เป็นต้น ทำให้กลุ่มเยาวชนเกิดกำลังใจและเตรียมสานต่อโครงการจัดงานแสดงและออกร้านหารายได้ในโอกาสต่อไป

กล่าวเปิดพิธี

กิจกรรมการขายของ

กิจกรรมแสดงความสามารถบนเวทีโดยกลุ่มเยาวชนและการแข่งขันของเด็ก