ฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน “โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (โครงการLIFT)”

รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน “โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (โครงการLIFT)”


วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

                รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนเงินทุน ประมาณ 3,453,000บาท แก่ “โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้หนีภัย ในพื้นที่พักพิงชั่วคราว 9 แห่งตามแนวชายแดนไทย-พม่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ (โครงการLIFT)” ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) โดยมีพิธีลงนามข้อตกลง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง ฯพณฯ นายชิเกะคะสุ ซะโต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และนายจูเวนติโน่ เมนโดซ่า ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

                ในปัจจุบัน พื้นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยทั้ง 9 แห่ง มีผู้อพยพอาศัยอยู่ประมาณ 150,000คน ซึ่งกว่า 10,000คนที่อาศัยอยู่ในค่าย เป็นบุคคลที่ประสบอยู่ในความยากลำบากเป็นอย่างมาก หรือที่เรียกว่า “กลุ่ม EVIs” โดยที่กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในค่ายตั้งแต่ปี 2523 ผู้เสียหายที่หลงเหลือจากสงครามหรือผู้รอดจากอุบัติเหตุ รวมถึงผู้ที่มีภาระจำเป็นต้องเลี้ยงดูบุตรหรือผู้สูงอายุด้วยตัวคนเดียว เป็นต้น

                เนื่องมาจาก สถานการณ์ในประเทศพม่ามีความเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศ และ กลุ่ม NGO ในพื้นที่ค่ายผู้อพยพนั้นมีแนวโน้มลดลง ทำให้กลุ่ม EVIs ดังกล่าว ยังคงประสบอยู่กับปัญหาความยากลำบากอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีความจำเป็นที่ต้องจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในผื่นที่พักพิง หลังจากกลับประเทศไปแล้ว

                ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีมอบเงินสนับสนุนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ แก่โครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการฝึกอาชีพเพื่อการช่วยเหลือตัวเองภายในค่ายผู้อพยพ รวมถึงส่งเสริมการเตรียมพร้อมเพื่อการกลับประเทศ และเพื่อให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงต่อไป

                อนึ่ง สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยดำเนินงานในพื้นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยในด้านการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเป็นหลัก เป็นกลุ่ม NGO ของไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลไทย ที่สามารถดำเนินงานและจัดกิจกรรมในพื้นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยทั้ง 9 แห่ง

                รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น 
177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500        
โทรสาร 0-2207-8517

ggp-lift-project