โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สำหรับแกนนำเยาวชน

เมื่อวันที่ 23 และ 24 เดือนตุลาคม 2556 โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดอบรมการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสำหรับแกนนำเยาวชนที่พื้นที่ ฯ บ้านใหม่ในสอยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้แกนนำเยาวชนได้เรียนรู้ทฤษฎี “ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 ประการ ตามแนวพระราชดำริ ” และ 3Rs Theory เพื่อเสริมสร้างศักยภาพแก่แกนนำเยาวชนในการก่อเกิดกิจกรรมปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยมีเยาวชนเข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน โดยวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ได้จัดกิจกรรมให้เยาวชนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไปทำกิจกรรมตามฐานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้การทำกิจกรรมเป็นทีม ฝึกกระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ การคิดแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

วันที่ 24 ตุลาคม 2556 นอกจากการเรียนรู้แนวทางการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริตามโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 ประการ และการจัดการขยะด้วยทฤษฏี 3Rs แล้ว เยาวชนยังได้ดู VDO ประกอบเพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจได้เร็วขึ้น และในตอนท้ายได้ลองให้เยาวชนลงมือแยกขยะตามที่อบรมมา เพื่อทดสอบความเข้าใจก่อนปิดการอบรม