โคเออร์จัดกิจกรรมวันเสาร์ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แผนที่เดินดินสำหรับเด็ก

               โคเออร์แม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและจินตนาการสำหรับเด็ก ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อ. อุ้มผาง จ. ตาก โดยครั้งแรกจัดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โดยมีเด็กและเยาวชนจาก 18 เขต เขตละ 2 คน รวม 36 คน เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ อีกจำนวน 30 คน

               โดยกิจกรรมเป็นการให้เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ให้ความรู้กับเด็กในเรื่องของการสำรวจชุมชนเพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน ซึ่งเด็กมีความสนใจกระตือรือร้นเพราะเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ เมื่อเด็กมีความรู้และเข้าใจแล้ว นักบริการสังคมของแต่ละเขต จึงพาเด็กๆแต่ละคู่ไปเดินสำรวจชุมชนในเขตของตัวเองจริง ๆ โดยเด็กจะนำอุปกรณ์การวาดแผนที่ ไปด้วยและทำการลงจุดสถานที่สำคัญ รวมทั้งจุดเสี่ยงภัยพิบัติ

               ในการลงสำรวจชุมชน ทำให้เด็กฝึกทักษะการรู้จักสังเกตลักษณะทางกายภาพของชุมชนตัวเอง แล้วจึงบันทึกและวาดเขียน และมีการใช้ทักษะสื่อสารในการสอบถามพูดคุยกับชาวบ้าน ซึ่งเมื่อทำการสำรวจชุมชนในภาคเช้าเสร็จแล้ว ในช่วงบ่ายก็ได้กลับมาและนำแผนที่มาวิเคราะห์หาความถูกต้อง เพื่อจัดทำเป็นภาพแผนที่ขนาดใหญ่ ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เป็นช่วงที่เด็กจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำแผนที่เดินดินในเขตของตนเองอย่างเต็มที่

               ต่อมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน ได้มีการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 ครั้งนี้มีเด็กและเจ้าหน้าที่มาร่วมทั้งหมด 50 คน เป็นการนำแผนที่ที่ได้ทำการสำรวจมาในครั้งที่ 1 กลับไปตรวจสอบความถูกต้องอีกระดับโดยเข้าพบหัวหน้าเขต และสอบถามชาวบ้านในแต่ละเขต ทั้ง 16 เขต เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว กลุ่มเด็กและเจ้าหน้าที่บริการสังคมและกรรมการเด็กแต่ละเขตได้ร่วมกันนำแผนที่กลับมาวาดใหม่อีกครั้ง โดยครั้งนี้จะจัดทำแผนที่ที่มีความถูกต้องและมีละเอียดมากที่สุด รวบรวมสร้างเป็นแผนที่ชุมชนในระดับพื้นที่พักพิง ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์วางแผนจัดกระบวนการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กในชุมชนต่อไป ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในส่วนของเด็ก ๆ เองได้รับความสนุกสนานจากการใช้จินตนาการการสร้างแผนที่ของชุมชนตนเอง และได้รับความรู้ในเรื่องการเขียนแผนที่ อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันกับชาวชุมชนอีกด้วย

การจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555 มีผู้ร่วมกิจกรรม 66 คน

จัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มีเด็กและเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่นักบริการสังคมและกรรมการคุ้มครองเด็ก รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน