สำนักงานโคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสิทธิเด็ก

ในเดือนพฤศจิกายน 2556 สำนักงานโคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมสิทธิเด็กเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล 20 พฤศจิกายน 2556 ด้วยกิจกรรมหลายรายการดังต่อไปนี้

กิจกรรมโต้วาที ในหัวข้อ “จะกลับบ้านหรืออยู่ในพื้นที่พักพิงต่อไป” จัดขึ้นที่บ้านใหม่ในสอยเมื่อวันที่ 15 และที่บ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้างและเป็นอิสระ

การแข่งขันโต้วาทีจัดขึ้นที่โรงเรียนผู้ลี้ภัยกะเรนนีบ้านใหม่ในสอย โดยกรรมการประกอบด้วยผู้นำฝ่ายกะเรนนี ฝ่ายการศึกษา และ ผุ้แทนจากโคเออร์

การแข่งขันโต้วาทีจัดขึ้นที่โรงเรียนผู้ลี้ภัยกะเรนนีบ้านแม่สุริน โดยกรรมการประกอบด้วย ผู้นำฝ่ายการศึกษากะเรนนี ผุ้แทนจากโคเออร์ และผู้แทนจากข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

คณะผู้ร่วมกิจกรรมการโต้วาทีที่บ้านใหม่ในสอย

คณะผู้ร่วมกิจกรรมการโต้วาทีที่บ้านแม่สุริน

จัดกิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน ในวันที่ 20, 21 และ and 22 พฤศจิกายน 2556 เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านสิทธิเด็ก

การแสดงละครสื่อถึงที่มา และความสำคัญของสิทธิเด็ก

สิทธิ และหน้าที่ของเด็ก

นิทานสอนเรื่องการค้ามนุษย์

การติดป้ายรณรงค์ เรื่องสิทธิเด็ก และหน้าที่ของเด็ก

กิจกรรมประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “เด็กมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองจากภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง”

กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ที่สำนักงานบริการสังคมของโคเออร์ทั้งสองพื้นที่ โดยมีเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเข้าร่วมกิจกรรม รวม 111 คน แยกเป็นที่บ้านใหม่ในสอย จำนวน 57 คนและบ้านแม่สุริน จำนวน 54 คน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมประกวดวาดภาพคือให้เด็กแสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์โดยอิสระ ในการสื่อให้ผู้ใหญ่ได้รับรู้ความคิดเห็นเรื่องการปกป้องสิทธิของตน

การประกวดวาดภาพที่บ้านใหม่ในสอย

การประกวดวาดภาพที่บ้านแม่สุริน

กิจกรรมในพื้นที่สำหรับเด็ก บ้านใหม่ในสอย ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนประถม และได้รับความสนใจจากเด็ก ๆ เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่เด็กเข้าร่วมส่วนใหญ่คือ อ่านหนังสือ วาดภาพระบายสี เล่นของเล่น โดยเด็กส่วนใหญ่ จะเข้ามาใช้บริการระหว่างปิดภาคเรียน และช่วงพักเที่ยง เฉลี่ยเดือนละ ประมาณ 200 คน

เด็ก ๆ ทยอยเข้ามาเล่นใน CFS โดยมีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและดูแลเด็กที่เข้ามาใช้บริการ

เด็ก ๆ ทยอยเข้ามาเล่นใน CFS โดยมีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนและดูแลเด็กที่เข้ามาใช้บริการ

เด็กทำกิจกรรมวาดภาพ

ในเดือนพฤศจิกายน พื้นที่สำหรับเด็กได้รับบริจาคหนังสือนิทานเกี่ยวกับความรู้เรื่องการค้ามนุษย์ และตุ๊กตาจากผู้มีจิตศรัทธา