โคเออร์ร่วมกับพื้นที่พักพิง ฯ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และวันเกษตรกรรม 2555

               โคออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมวันพ่อที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวงและแม่ละอูน ได้มีการจัดงานวันพ่อขึ้นที่พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย และ บ้านแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ในการจัดงานครั้งนี้มีหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่พักพิง ฯ เข้าร่วมงานกับโคเออร์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มกรรมการผู้ลี้ภัย เป็นจำนวนมาก กิจกรรมเกษตรเด่น ๆ ในงานดังกล่าวได้แก่ การประกวดพืชผักทางการเกษตรที่ โคเออร์ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ลี้ภัยที่เป็นผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิง ฯ ปลูกเป็นอาหารรับประทานและนำส่วนหนึ่งมาส่งเข้าประกวด การคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่าง ตลอดจนการประกวดสาวเกษตรกรรม

               สำหรับสำนักงานโคเออร์กาญจนบุรี ก็มีการจัดงานวันพ่อแห่งชาติพร้อมกับวันเกษตรที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ที่พื้นที่ ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม ตามลำดับ การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ลี้ภัย ได้มีส่วนเฉลิมฉลองพร้อมกับการร่วมแสดงผลงานด้วยการส่งพืชผลการเกษตรเข้าร่วมประกวด การขึ้นแสดงบนเวที ตลอดจนการแสดงความสามารถในการการตกแต่งประดับประดาเวที โดยมีกลุ่มเยาวชน นักเรียน ผู้ลี้ภัยและกลุ่มเกษตรกร มาร่วมแสดงและร่วมเยี่ยมชมงาน เป็นจำนวนมาก

               ในส่วนของ โคเออร์แม่ฮ่องสอนได้จัดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม 2555 ที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม และพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอำเภอขุนยวมให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานราชการ ได้แก่ ทหาร ป่าไม้ ครูการศึกษานอกโรงเรียน หน่วยงานเอกชน และผู้ลี้ภัยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วยพิธีถวายพระพร นิทรรศการพ่อหลวงกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โดยโคเออร์สนับสนุนให้ผู้ลี้ภัยปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินในวันพ่อแห่งชาติ 1,500 ต้น และส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้ ด้วยการนำต้นไม้ดอกและไม้ประดับที่มีอายุยืน ไปใช้ประดับเวที แล้วแจกจ่ายให้กับผู้ลี้ภัยที่มาร่วมงานหลังเสร็จงาน เพื่อนำไปปลูกประดับในบ้านของตนเอง ในงานนี้โคเออร์ได้จัดศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตรให้ผู้ลี้ภัยได้เข้ามาชมศึกษาเทคนิคใหม่ในการเพาะปลูกที่เหมาะกับที่อยู่อาศัย เพื่อจะได้นำความรู้เทคนิค กลับไปทำเองที่บ้านได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบรางวัลให้กับเกษตรกรดีเด่นเนื่องในวันพ่อซึ่งจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลี้ภัยมีความสนใจในการทำการเพาะปลูกกันมากขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากเกษตรกรที่มีการขึ้นแปลงผักได้ถูกต้อง มีการปรับปรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ ปลูกผักแต่ละชนิดได้ถูกต้อง เป็นต้น

โคเออร์แม่สะเรียงกิจกรรมวันพ่อที่พื้นที่พักพิง ฯ

โคเออร์กาญจนบุรีกิจกรรมวันพ่อที่พื้นที่พักพิง ฯโคเออร์แม่ฮ่องสอนกิจกรรมวันพ่อที่พื้นที่พักพิง ฯ