โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเรื่องการประชุมทีมสหวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห์

               โคเออร์แม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเรื่องการประชุมทีมสหวิชาชีพในงานสังคมสงเคราะห์ขึ้นที่พื้นที่พักพิงชั่วคราว ฯ บ้านใหม่ในสอย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และที่บ้านแม่สุริน อำเภอขุนยวม เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม และ 22-23 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของโคเออร์เป็นผู้ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เป็นผู้หนีภัยที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองเด็กได้แก่ เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชน คณะกรรมการคุ้มครองเด็ก พนักงานคุ้มครองเด็ก และ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายกรณี การทำงานแบบทีมสหวิชาชีพ การจัดระบบข้อมูลและการเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุมทีมสหวิชาชีพ การปรึกษาหารือและระดมความคิดเห็น ตลอดจนกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การทบทวนความรู้และความเข้าใจในระบบการส่งเด็กเข้าสู่กระบวนการคุ้มครอง และการเยี่ยมชมการทำงานของหน่วยงานอื่นเป็นการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ มีผู้เข้ารับการอบรมที่บ้านใหม่ในสอย จำนวน 37 คน และที่บ้านแม่สุรินจำนวน 17 คน

วิธีการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจดียิ่งขึ้น

การศึกษาดูงานเพื่อสร้างความรุ้ความเข้าใจและเพื่อความร่วมมือระหว่างโคเออร์กับหน่วยงานที่เกียวข้อง