โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมโครงการส่งเสริมทางเลือก

               โคเออร์กาญจนบุรีจัดการอบรมโครงการส่งเสริมทางเลือกในการ ดำรงชีพที่ยั่งยืน ขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเยาวชน ต่อระบบแนวคิดการทำงานที่ให้มีทางเลือกในการดำรงชีพตาม ความถนัด นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับ กลุ่มเยาวชนที่เข้าอบรมเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด และการปลูกผัก ตามหลักวิชาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเยาวชนจะสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการทำงานกลุ่มของตนได้ การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 มีเยาวชนสนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน ซึ่งเยาวชนจะได้รับวัสดุ อุปกรณ์ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ตาม ความถนัดต่อไป

แจกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ (กลุ่มเลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ และ จิ้งหรีด)