สรุปรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน 1 เมษายน 2556 10 วัน หลังอัคคีภัยครั้งใหญ่

แผนกงานคุ้มครองผู้ลี้ภัย

การทำงานด้านกรณีเฉพาะราย
                การทำงานด้านการคุ้มครองผู้ลี้ภัยด้อยโอกาส มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการจัดทำการประเมินผลความต้องการของผู้ลี้ภัยออกเป็นสามกลุ่ม ดังต่อไปนี้

               WPE รับผิดชอบ กลุ่มสตรี
               UNHCR รับผิดชอบ กลุ่มผู้พิการ และผู้สูงอายุ
               COERR รับผิดชอบ เด็กกำพร้าหรือเด็กที่พลัด พรากจากผู้ปกครอง

               โดยในส่วนของโคเออร์ คุณขวัญเรือน บุญปรานี ผู้ประสานงานโครงการคุ้มครองเด็กจะเป็นผู้ออกแบบสอบถาม

ด้านการฟื้นฟูจิตใจ

               - ได้มีการจัดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เด็ก ให้แก่เด็ก โดยเริ่มที่คุ้ม3 และมีแผนจะจัดทำที่ คุ้ม 1, 2, และ 4 ต่อไป ในวันที่ 2 เมษายนจะเข้าไปสำรวจพื้นที่ว่ามีกลุ่มเด็กมากน้อยแค่ไหน พื้นที่เหมาะสมแก่การจัดกิจกรรมหรือไม่

               - ให้เด็กร่วมกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วาดรูป ปั้นดินน้ำมัน และสังเกตพฤติกรรมพร้อมทั้งประเมินจากผลงานและภาพที่วาดออกมา ซึ่งถ้าสังเกตว่าเด็กมีความเสี่ยงด้านจิตใจ ก็จะรายงานให้หน่วยงาน IRC - Health ต่อไป

ภาพการจัดกิจกรรมเด็กที่คุ้ม 3

แผนกงานเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์
                    • มีการประสานงานกับทางอำเภอขุนยวม และกับทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงสิ่งของที่ยังคงมีความต้องการ และให้ทางจังหวัดดำเนินการจัดซื้อ ซึ่งหลังจากที่ทางครอบครัวข่าว 3 ได้มาแจกสิ่งของในวันที่ 1 เมษายน 2556 ทำให้ต้องมีการตัดสิ่งของบางรายการออก ซึ่งคุณทิพย์วิมลจะประสานงานกับทางจังหวัดต่อไป โดยสิ่งของที่จะนำเสนอกับทางจังหวัดในวันที่ 2 เมษายน 2556 มีดังต่อไปนี้

ภาพผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุรินขณะนั่งรอทีมครอบครัวข่าว 3 แจกของ