สรุปรายงานการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยบ้านแม่สุริน วันที่ 30 มีนาคม 2556 8 วัน หลังอัคคีภัยครั้งใหญ่

          ภายหลังจากสถานการณ์อัคคีภัยเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ที่บ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ผ่านไปได้ 8 วันแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) และหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ประมวลกิจกรรมมาดังต่อไปนี้

               ติดตามหาผู้ด้อยโอกาส 3 ราย ได้แก่ ส่งเรื่องเด็กหญิง 2 คนที่ญาติแจ้งว่าย้ายไปอยู่แม่ลามาหลวงแล้วให้สนามแม่สะเรียงตามหาและดูแลต่อไป ส่วนหญิงสูงอายุ 1 คน ยังคงสืบหาไม่พบ

               มีการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ด้อยโอกาสไปอยู่ที่เพิงพักที่สร้างไว้ที่คุ้ม 3 โดยกลุ่มแรกจะย้ายไปที่บริเวณโรงเรียนมัธยมก่อน แล้วจึงตามด้วยผู้ประสบภัยที่เหลือ

               การขนส่งผู้ด้อยโอกาส ไปยังคุ้ม 3 ได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โคเออร์ JRS, IOM,IRC และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)

               เมื่อถึงวันที่ 30 มีนาคม ที่พักพิงชั่วคราวในบริเวณโรงเรียนมัธยมก็เต็มไปด้วยผู้ด้อยโอกาสที่ย้ายเข้ามาอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ แม่หม้ายที่เลี้ยงลูกหลายคนโดยลำพัง (แม่เลี้ยงเดี่ยว) แม่ที่เลี้ยงลูกอ่อน และ คนพิการ

               มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้ด้อยโอกาสที่ย้ายไปอยู่ในที่พักแห่งใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับความช่วยเหลือพื้นฐานแล้ว จากนั้นทีมประเมินจะส่งเรื่องให้โคเออร์พิจารณาช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจต่อไป

               พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเคลื่อนที่ จะเริ่มดำเนินการในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน ใกล้กับที่พักชั่วคราวของคุ้ม 3 เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมผ่อนคลายบ้าง

ที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณโรงเรียนมัธยม คุ้ม 3 รองรับได้ 25 ครอบครัว โดยพิจารณาครอบครัวผู้ด้อยโอกาสเป็นกลุ่มแรก

ที่พักอาศัยชั่วคราวในบริเวณสนามฟุตบอล คุ้ม 3 รองรับได้ประมาณ 38 ครอบครัว

ห้องอาบน้ำและสุขาชั่วคราวสร้างในบริเวณสนามฟุตบอล

                    • หน่วยราชการได้ส่งเครื่องจักรกลหนักมาเคลื่อนย้ายซากปรักหักพังในพื้นที่ประสบอัคคีภัยในคุ้ม 4 และได้คืนพื้นที่ส่วนหนึ่งให้กับชุมชน โดยยังเหลือพื้นที่ห้ามเข้าบางส่วนที่ยังรอการเคลื่อนย้ายซากสิ่งของต่อไป

ภาพพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน คุ้ม 4 ถ่าย ณ วันที่ 24 มีนาคม 2 วันหลังจากเกิดอัคคีภัย

และภาพวันที่ 30 มีนาคม ในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่สุริน 8 วันหลังเหตุการณ์ผ่านไป

แผนกดูแลด้านเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์
          - คณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเรนนีขอกระโจมเพิ่มเพื่อเป็นที่เก็บเครื่องบรรเทาทุกข์รับบริจาคเนื่องจากสถานที่เก็บสิ่งของในพื้นที่พักพิง ฯ มีจำกัด และยังมีการบริจาคเข้ามา อยู่เรื่อย ๆ ดังนั้น จะระบุความต้องการกระโจมลงในรายการสิ่งของที่ต้องการที่จะเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

          - ยังคงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย ที่ศูนย์แจกจ่ายซึ่งตั้งอยู่ในคุ้ม 1 และ คุ้ม 4

          - ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะนำเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซึ่งจะนำสิ่งของเข้าไปบริจาคในพื้นที่ ฯ บ้านแม่สุริน เพิ่มเติม และ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์จะเสด็จมาพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์เพิ่มเติมเช่นกัน

          - ทุกหน่วยงานเห็นด้วยและจะจัดทำกำหนดการขนส่งสิ่งของเข้ามาในพื้นที่ให้คณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเรนนีได้รับทราบล่วงหน้า ตามที่คณะกรรมการร้องขอ

เจ้าหน้าที่คณะกรรมการผู้ลี้ภัยกะเรนนีกำลังบันทึกรายการสิ่งของบริจาค

หัวหน้าคุ้ม 4 กำลังแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยตามรายชื่อ ที่ศูนย์แจกจ่ายของคุ้ม