โคเออร์กับ การบูรณาการงานเกษตรเข้ากับงานดูแลผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรมบูรณาการงานเกษตรเข้ากับงานดูแลผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสของโคเออร์ในเดือนเมษายนมีดังนี้

                    • เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 โคเออร์แม่สอดร่วมกับหน่วยงาน CAN และ ZOA จัดกิจกรรมนุโพเกษตรแฟร์ ขึ้นที่ พื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ลี้ภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ด้อยโอกาส ในด้านการทำเกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรยั่งยืน ในงานนี้ มีผู้ลี้ภัยเข้าร่วมงานจำนวนสูงถึง 450 คน

                    • ต่อมาในช่วงวันที่ 18-19 เมษายน โคเออร์แม่สอดได้จัดการอบรมให้กับเกษตรกรมือใหม่ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส จำนวน 45 คน ในพื้นที่อุ้มเปี้ยม ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน การเพาะเห็ดและถั่วงอก และ การจดบันทึกข้อมูลการทำเกษตร เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้รับเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

                    • เยี่ยมแปลงเกษตรในพื้นที่แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ.ตาก

                    • เยี่ยมแปลงเกษตรในพื้นที่อุ้มเปี้ยม อ. พบพระ

แปลงเกษตรสาธิตในพื้นที่อุ้มเปี้ยม

การปรับปรุงคุณภาพดินด้วยการใส่ปุ๋ยและปลูกพืชตระกูลถั่ว