กิจกรรมด้านการเกษตรของโคเออร์

โครงการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่พักพิงฯ บ้านใหม่ในสอย

โครงการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรในพื้นที่บ้านใหม่ในสอย แปลงที่ 1 ให้เกษตรกรปลูกผักหลากหลาย หมุนเวียนตามฤดูกาล ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายผัก มาช่วยเหลือครอบครัวให้พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง ตามเป้าหมายของโคเออร์ในการเตรียมความพร้อมผู้ลี้ภัยให้มีอาชีพติดตัวเพื่อการดำรงชีพ เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาในภายภาคหน้า

แปลงที่ 2 เป็นแปลงสาธิตให้กับผู้ลี้ภัยมาเรียนรู้การทำการเกษตรแบบอินทรีย์ในรูปแบบเชิงธุรกิจ ให้ผู้ลี้ภัยรู้จักการบริหารจัดการด้านการเกษตรว่ามีการลงทุนไปเท่าใดจะได้ค่าตอบแทนเท่าใด การลงทุนได้กำไรหรือขาดทุน เป็นการเรียนรู้ในระบบธุรกิจ ในตอนนี้กลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตออกมาจำหน่ายบ้างแล้ว ทำให้มีกำลังใจที่จะทำการเพาะปลูกมากขึ้นและชวนเพื่อนเข้ามาทำเกษตรเพิ่มขึ้นอีก

พื้นที่พักพิงฯ บ้านแม่สุรินทร์ การผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลา ในวันที่ 24 ตุลาคม 2556 โครงการเกษตรกรรมของโคเออร์ ได้ผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลา จำนวน 300 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัย ฯ บ้านแม่สุริน เนื่องจากว่าปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลาจะมีปุ๋ยธาตุไนโตรเจนสูง มีประโยชน์ในการช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช จึงเหมาะสำหรับนำไปใช้กับพืชผักที่ใช้ปลูกในช่วงฤดูหนาวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักประเภทกินต้น และใบ นอกจากนี้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากปลายังมีประโยชน์กับการเกษตรอีกหลายด้าน เช่น ช่วยในการปรับปรุงดิน เป็นปุ๋ยน้ำบำรุงเร่งด่วนทั้งทางใบและราก นำไปใช้ได้ง่ายและสะดวก

สับปลาให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้น ทำการคนอาทิตย์ละ 1 ครั้ง

ภาพเปรียบเทียบก่อนหมักและหลังหมักได้ 1 อาทิตย์ จะเกิดฟองเป็นจำนวนมากจากการย่อยสลายของจุลินทรีย์

วันที่ 22- 30 ตุลาคม 2556 ได้ทำการก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงเห็ด โรงเพาะถั่วงอก และบ่อเลี้ยงปลา พร้อมกันไป

เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว เด็กในหอพักได้ช่วยกันลำเลียงก้อนเชื้อเห็ดจำนวน 1,300 ก้อน เข้าโรงเพาะ

การก่อสร้างโรงเพาะเลี้ยงถั่วงอก โดยเทพื้นด้วยปูนซีเมนต์ เพื่อป้องกันพื้นแฉะ แล้วรอทำการก่อสร้างโรงเพาะถั่วงอก

พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรโคเออร์

โครงการเกษตรในพื้นที่บ้านแม่สุริน มีการปลูกผักของเกษตรซึ่งสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวลงได้มากเช่นกัน

พื้นที่ปลูกผักในศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร ช่วงต้นเดือนธันวาคม

ผลผลิตของเห็ดทยอยให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โครงการได้บรรจุใส่ถุง ถุงละ 1 กิโลกรัม แล้วส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ชุมชน นำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส คนละ 1 กิโลกรัม

โครงการเกษตรกรรมโคเออร์แม่สะเรียง ในเดือนพฤศจิกายน มีกิจกรรมการจัดอบรมเพาะเห็ดสำหรับเด็กนักเรียนในหอพัก

การอบรมเพาะเห็ดของกลุ่มเด็กหอพัก

โคเออร์แม่สอด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 มีการจัดกิจกรรมวันเกษตรขึ้นที่พื้นที่ ฯ บ้านแม่หละ อ. ท่าสองยาง และ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก ที่บ้านแม่หละ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน กิจกรรมในงานนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการเกษตรด้านต่างๆ เช่น การผลิตสารไล่แมลง, การประกวดเกษตรกรดีเด่นและการเปิดพื้นที่ขายผักสวนครัวให้กับเกษตรกร และให้กลุ่มเยาวชนนำปลาดุกที่เพาะเลี้ยงไว้ มาขายเพื่อเป็นการหารายได้ด้วยตนเอง

งานวันเกษตรที่บ้านอุ้มเปี้ยมมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน กิจกรรมได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ย,การเพาะถั่วงอก,การประกวดพืชผักชนิดต่างๆ ประกอบไปด้วย ฟักทอง ,พริก , ผักคะน้าและผักบุ้ง รวมถึงการประกวดกระเช้าผักสวยงาม อีกทั้งมีการให้รางวัลแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เช่น การประกวดเกษตรกรดีเด่นและการประกวดผักสวนครัวบ้านฉัน กิจกรรมวันเกษตรเป็นความร่วมมือระหว่างทีมงานเจ้าหน้าที่โคเออร์ของแต่ละโครงการเพื่อให้ผู้ลี้ภัยในแต่ละภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุด