ที่ปรึกษาโครงการเกษตรตรวจเยี่ยมพื้นที่

               โคเออร์ได้ริเริ่มและพัฒนาโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ คุณพยงค์ ศรีทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของโคเออร์ ร่วมกับผู้ประสานงานด้านโภชนาการและผู้จัดการสนามโคเออร์ เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ ให้คำแนะนำและวางแผนในการดำเนินโครงการที่พื้นที่พักพิงบ้านใหม่ในสอยและบ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556

               ในเดือนมกราคมนี้ พื้นที่เพาะปลูกแปลงใหม่ของบ้านใหม่ในสอยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สูงถึง 1,355 กิโลกรัม ผลผลิตส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภคและส่วนที่เหลือจะนำไปจำหน่าย โดยลูกค้าส่วนใหญ่ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนราษฎรไทย-กะเหรี่ยงในชุมชนใกล้เคียง

               สำหรับแปลงทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านใหม่ในสอย นั้นได้มีการแนะนำให้ใช้หลักการเกษตรอินทรีย์ในการปรับปรุงดินและการบริหารจัดการแปลง การทำระบบส่งน้ำ การสร้างเรือนเพาะชำ เป็นต้น