โคเออร์แม่ฮ่องสอนอบรมผู้ลี้ภัยที่เตรียมตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สามในด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม

เนื่องจากในเดือนนี้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน เกิดน้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้มีดินถล่มปิดทางที่หมู่บ้านแม่สามแลบ ซึ่งเป็นถนนเข้าออกระหว่างทางไปศูนย์อพยพ นอกจากนี้น้ำในห้วยแม่ลามาหลวงที่สูงขึ้น ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนวันที่ 20 สิงหาคม 2013 เกิดดินถล่มในหลายจุดของพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ละอูน เช่นที่ หมู่ 1 หมู่ 6 หมู่ 7 และ หมู่ 10 และพื้นที่พักพิงบ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 6 และ หมู่ 7 มีครอบครัวที่ได้รับความเสียหายจากต้นไม้ล้มทับตัวบ้าน และดินถล่มบ้านพัง รวม 4 ครอบครัว คือที่แม่ลามาหลวง 2 ครอบครัว และแม่ละอูน 2 ครอบครัว มีผู้ลี้ภัยที่พื้นที่พักพิงแม่ลามาหลวงได้รับบาดเจ็บ และนำส่งโรงพยาบาล 1 คน โคเออร์ได้มอบของใช้ที่จำเป็น และเครื่องครัวแก่ผู้ประสบภัยเหล่านี้แล้ว

ที่บ้านแม่สุรินยังมีการฝึกอบรมการเกษตร เรื่องการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2556 เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้การผสมดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกในพื้นที่จำกัดและการนำวัสดุที่เหลือใช้มาทำการเพาะปลูก เพื่อผลิตอาหารเลี้ยงครอบครัวในพื้นที่ของบ้านแม่สุริน มีเกษตรกรสนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 81 คน เป็น ผู้หญิง 54 คน ผู้ชาย 27 คน

นอกจากนี้ยังได้จัดการฝึกอบรมเรื่อง เยาวชนกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในวันที่ 27-28 กันยายน 2556 ที่บ้านแม่สุริน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นเยาวชนที่เตรียมเดินทางไปประเทศที่สาม จำนวน 20 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การประเมินและลดความเสี่ยง ศักยภาพของชุมชน และการฝึกปฏิบัติการ เช่น การวาดแผนที่ความเสี่ยงในชุมชน การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน ในหัวข้อเรื่องเยาวชนลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อให้เยาวชนได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ และเกิดขึ้นโดยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ ดินถล่ม อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเฝ้าระวัง ปกป้องตัวเองและชุมชน หรือบรรเทาความร้ายแรงก่อนที่จะเกิดเหตุ อีกทั้งเป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นผู้นำในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย