โคเออร์แม่สะเรียงจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย ในพื้นที่พักพิงบ้านแม่ะอูน และแม่ลามาหลวง ในเดือนมีนาคม 2556

1) กิจกรรมสร้างห้องน้ำโรงเรียนและซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ที่บ้านแม่ละอูน

               เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เพื่อให้เด็กและเยาวชนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสพลัดพรากจากครอบครัว ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดเด็กและเยาวชน ออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบคนขึ้นไป เพื่อไปทำงานสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับโรงเรียน 1 โรงและซ่อมแซมบ้านและห้องน้ำให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาสในหมู่ที่ 2, 4, 8, และ 11A

               ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและรู้จักช่วยเหลือบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ เป็นการฝึกคุณธรรมในด้านการเป็นผู้ให้ให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลที่ได้รับก็คือ โรงเรียนมีห้องน้ำให้เด็กใช้เพิ่มขึ้น ส่วนครอบครัวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ จำนวน 60 คน

2) กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเก็บขยะในพื้นที่บ้านแม่ละอูน

               ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม 2556 โคเออร์ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการจัดให้เด็กและเยาวชนจำนวนประมาณ 200 คน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องความสะอาดของชุมชน ด้วยการจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆ ในชุมชนที่เด็กอยู่อาศัย เพื่อให้ชุมชนเป็นที่สะอาด และปลอดภัยจากขยะที่เป็นมลพิษ และเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน

3) กิจกรรมวันเสาร์ เรื่องคุณค่าชีวิต

               จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม ที่พื้นที่พักพิง ฯ ทั้งสองแห่ง มีเด็กและเยาวชนบ้านแม่ละอูน เข้าร่วมจำนวน 200 คน และที่บ้านแม่ลามาหลวง มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 183 คน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมคือ ให้เด็กรู้จักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดกับพวกเขา จากการเล่น วิธีปฏิบัติตัวในการเล่นที่ไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักโทษของสิ่งเสพติด และรู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติด เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าชีวิตของตนเองและผู้อื่น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้รู้จักเพื่อนที่มาจากต่างคุ้มของพื่นที่บ้านแม่ละอูน และ บ้านแม่สามาหลวง