กิจกรรมการอบรมเดือนกรกฎาคม 2555 ในพื้นที่พักพิงฯบ้านแม่สุริน และบ้านใหม่ในสอยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมที่บ้านใหม่ในสอย 12-13 สิงหาคม 2555
เด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัย เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นหมู่คณะ การเป็นผู้นำ การวางแผนงานและความสามัคคี โดยผ่านกิจกรรมการละเล่นที่เจ้าหน้าที่เกษตรและสังคมสงเคราะห์ของโคเออร์ ร่วมกับครูในชุมชนกะเรนนีในพื้นที่ ฯ

 

การอบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่จัดขึ้นที่พื้นที่บ้านใหม่ในสอย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555
เยาวชนผู้ลี้ภัยได้รับความรู้ในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการคัดแยกขยะ จากการรับฟังการบรรยายและการใช้สื่อวิดีโอ

อบรมเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านไหม่ในสอย เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555

การอบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกในการดูแลเด็ก ณ พื้นที่บ้านแม่สุริน และพื้นที่บ้านใหม่ในสอยในเดือนกรกฎาคม
เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะ การวางแผนงาน และ การแสดงบทบาทสมมติ

การอบรมเรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกในการดูแลเด็ก
ระดมสมองในการหารืองานดูแลเด็ก

เป็นการอบรมเพื่อให้คำแนะนำด้านความคิดพื้นฐาน ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการอบรมสั่งสอน และ การปลูกฝังวินัย เพื่อให้เด็กมีพฤติกรรมทางด้านอารณ์และการเรียนรู้ที่เหมาะสม และรู้จักคารพกฎระเบียบในสังคม เพื่อให้เจ้าหน้าที่โคเออร์สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ดูแลเด็กในศูนย์และผู้ดูแลเด็กตามบ้านในโอกาสเยี่ยมบ้าน

การอบรมเรื่องการคุ้มครองเด็กที่บ้านใหม่ในสอย และบ้านแม่สุริน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม มีเด็กเข้าร่วม 88 และ 47 คน ตามลำดับ

การอบรมเด็กที่แม่ฮ่องสอน ให้เด็กเรียนรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ต้องปกป้องดูแล