กิจกรรมเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์บ้านแม่หละ

นอกจากกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์อุ้มเปี้ยมแล้ว สำนักงานโคเออร์แม่สอด ยังได้ส่งเสริมให้เยาวชนที่ศูนย์บ้านแม่หละ ได้ใช้เวลาว่างระหว่างปิดภาคเรียน บำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ยากไร้ และชุมชน ในกิจกรรมต่อไปนี้

1. กิจกรรมทำความสะอาดบ้านเรือนของผู้ด้อยโอกาส (EVI) ที่มีความลำบากอย่างยิ่งในการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยเลือกบ้านของผู้ที่อยู่ในภาวะลำบากที่สุดของแต่ละเขต เขต ละ 2 หลังคาเรือน รวม 10 เรือน และแบ่งเด็กออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 10 คน เข้าไปทำงานในแต่ละเขต  ในการจัดกิจกรรมได้รับผลดีตามเป้าหมายนั่นคือ เด็กที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เกิดความตระหนักในการรู้จักช่วยเหลือผู้ที่มีความยากลำบากของสังคม และมีจิตสาธารณะ เห็นถึงปัญหาของผู้อื่น ซึ่งจะทำให้เด็กเกิดข้อคิดหลายด้าน เช่น เมื่อเด็กเจอปัญหาย่อมตระหนักว่า ทุกคนล้วนมีปัญหาซึ่งต้องเผชิญและแก้ไข  อีกทั้งเป็นการสอนให้เด็กมีความเมตตา รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นที่ลำบากกว่าตนเอง เป็นต้น

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 68 คน ประกอบด้วยเด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ชุมชนของ COERR จำนวน 18 คน

2. กิจกรรมซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนโซน บี เมื่อวันที่  10 เมษายน 2555 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง เจ้าหน้าที่โคเออร์ หัวหน้าเขต ครู และเด็กนักเรียน รวม 60 คน เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม โดยในช่วงเช้า ให้เด็กช่วยกันสร้างหลังคาโรงเรียน ส่วนในช่วงบ่าย พูดคุยกันในเรื่องของกิจกรรมที่ทำไปในช่วงเช้า พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ในเรื่องของการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม การทำงานเป็นหมู่คณะ  ทำให้ได้รู้จักเพือน ๆ มากขึ้น และเรียนรู้การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

3. กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ที่โซนซี ในวันที่ 20 เมษายน เจ้าหน้าที่โคเออร์ ได้ประสานงานกับภาคชุมชนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของเด็ก โดยมีการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมกับภาคชุมชน และเจ้าหน้าที่บริการสังคม ทำการซ่อมแซมถนนข้างสะพานอันเป็นเส้นทางสัญจรของเด็กนักเรียน  เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติเรื่องภาวะผู้นำ การเสียสละ ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คือ เด็กได้มีโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้ตระหนักถึงการเสียสละ ชุมชนผู้ลี้ภัยได้กล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นเด็กที่มีจิตอาสาสูงที่มาร่วมกิจกรรม จำนวนถึง 68 คน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาคชุมชนของโคเออร์ 14 คน และกรรมการชุมชนอีก 4 คน