งานวันผู้ลี้ภัยโลกของโคเออร์แม่สอด

R0018319

ได้มีการจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกขึ้นที่พื้นที่พักพิงแม่หละ อุ้มเปี้ยมและนุโพ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยมี ผู้ลี้ภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมหลายร้อยคน กิจกรรมที่สำคัญในงานเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ โดยประธานของงานคือ หัวหน้าพื้นที่ ฯ เกี่ยวกับความเป็นมาของผู้ลี้ภัย พร้อมทั้งเน้นให้ผู้ลี้ภัยใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนต้องมีส่วนช่วยกันฟื้นฟูดูแลชุมชนของตนให้ดีที่สุด ตามด้วยสุนทรพจน์ของผู้นำผู้ลี้ภัย โดยงานในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพของผู้ลี้ภัย ไม่ว่าจะชนชาติเชื้อชาติใดก็ตาม ปิดท้ายด้วยการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงของเด็กนักเรียน การแสดงของชนเผ่าต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการประกวด อีกมากมาย