กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกที่พื้นที่ ฯ อุ้มเปี้ยม อ. พบพระ


R0018319

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ได้มีการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันของโคเออร์โดยโครงการเกษตร โครงการสังคมสงเคราะห์ และโครงการเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ และหน่วยงานด้านการเกษตร ได้แก่ TBBC และ ZOA กิจกรรมที่จัดในงานเป็นการประกวดกระเช้าผัก โดยกลุ่มเกษตรกร และการประกวดธิดาเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกร และเยาวชน

ในส่วนของกิจกรรมการรณรงค์นั้น ได้มีการนำกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมในการปลูกข้าวไร่ ที่บริเวณสำนักงานเกษตรโซน B และการปลูกต้นกล้วยจำนวน 120 ต้น ที่หมู่ 7

กิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิม ปลูกฝังให้กลุ่มเยาวชนสนใจเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยมีผู้ลี้ภัยรวมทั้งกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วม จำนวน 50 คน