กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมและวันผู้ลี้ภัย ในพื้นที่พักพิงฯ จ.ราชบุรีและกาญจนบุรี


กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน

R0018319

 “ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก”  คือคำขวัญในการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ของพื้นที่พักพิง ฯ ถ้ำหิน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งผู้ลี้ภัยได้ให้ความสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง โคเออร์ได้มีการจัดงานสิ่งแวดล้อม ขึ้นเมื่องวันที่ 20  มิถุนายน  และร่วมจัดงานวันผู้ลี้ภัยโลกขึ้นใน วันที่ 21 มิถุนายน 2555 ซึ่งมีผู้ลี้ภัยสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน และในวันสิ่งแวดล้อมนี้ ยังได้มีกิจกรรมการทำความสะอาดตามบริเวณริมลำห้วยแหล่งน้ำ และการถางหญ้ารอบบริเวณที่มีการปลูกต้นไม้ไว้ เนื่องในวันสำคัญต่างๆ อีกด้วย

กิจกรรมวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน

      

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันผู้ลี้ภัยโลกที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านต้นยาง จ. กาญจนบุรี