การฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม

วันที่ 18 เมษายน 2012  โคเออร์แม่ฮ่องสอน ได้ทำการฝึกอบรมให้กับเกษตรกรผู้ลี้ภัย ในศูนย์บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในหัวข้อการเตรียมการสำหรับเกษตรกรในกิจการเกษตรอินทรีย์ในประเทศที่สาม  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 39 คน ผู้หญิง  32  คน ผู้ชาย  7  คน

หัวข้อการฝึกอบรมครั้งนี้  ประกอบด้วยการเตรียมการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์รายย่อยในประเทศที่สาม และการทำบัญชีครัวเรือน  การเตรียมการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์รายย่อยในประเทศที่สาม เริ่มจากการทบทวนภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของเกษตรกร ในด้านปรับปรุงดิน การใช้สารสมุนไพรเพื่อป้องกันและกำจัดโรคและแมลง ต่อด้วยการเพิ่มผลผลิต ชนิดของอุปกรณ์การเกษตร การบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และการตั้งเป้าหมายสำหรับทำธุรกิจฟาร์ม  มี 3 ระยะ  คือ ระยะสั้น ประมาณ 1 ปี  ระยะกลาง ประมาณ 2-5 ปี และ ระยะยาว ประมาณ 5-10 ปี

การบรรยายเรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับเกษตรกรรายย่อยในสหรัฐ

การอบรมการทำบัญชีครัวเรือน  เน้นการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัว และที่มาของรายได้ทั้งภาคเกษตร เช่น ขายผลผลิตทางการเกษตร และภาคนอกเหนือจากเกษตร เช่น การรับจ้าง การช่วยเหลือจากรัฐเป็นต้น   

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยในต่างประเทศ คือเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงแหล่งรายได้และค่าใช้จ่าย ของครอบครัวเกษตรกร ทำให้สะดวกต่อการกู้ยืมเงินสำหรับการทำธุรกิจ จากภาครัฐหรือองค์กรในอนาคต  นอกจากนี้ การทำบัญชีครัวเรือนยังเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเกษตรกรเองคือทำให้เกิดการระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินออมมากขึ้น

 

ผู้เข้าอบรมแต่ละคนกำลังฝึกเขียนบัญชีครัวเรือน แสดงค่าใช้จ่าย และที่มาของรายได้