บ่อน้ำและเครื่องสูบน้ำสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมที่แม่ละอูน

           พื้นที่แม่ละอูนยังมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกอยู่ต่อเนื่อง จำนวน 110 ครอบครัวในพื้นที่เช่า ได้มีการวางแผน ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่โครงการและกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ โดยทำการซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำในจุดที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้และก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพิ่มเต็ม เนื่องจากทุกๆปีที่ผ่านมา น้ำไม่เพียงพอในพื้นที่เพาะปลูก และ ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำจากน้ำแม่ยวมขึ้น ไว้บนบ่อกักเก็บน้ำในพื้นที่เช่า