โคเออร์แม่สอดสนับสนุนกิจกรรมเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์ที่บ้านอุ้มเปี้ยม

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 ได้เกิดไฟไหม้ที่ศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตั้งแต่บริเวณเขต 6-10 ก่อความสูญเสียมากมาย ทั้งบ้าน และสิ่งของภายในบ้าน จึงทำให้ผู้ประสบภัยมีความยากลำบากมาก ต้องการทั้งกำลังใจและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน และสิ่งที่ต้องการมากที่สุด และเร็วที่สุดก็คือที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นที่พักพิง

ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เจ้าหน้าที่โคเออร์แม่สอด ในโครงการรักษาเยียวยาด้านจิตใจ (HOM) เจ้าหน้าที่เกษตร และ เจ้าหน้าที่บริการสังคม (CSW) ได้จัดวันบำเพ็ญประโยชน์ขึ้น และได้รวบรวมเด็กและเยาวชนในโครงการส่งเสริมสันติภาพ จำนวนทั้งสิ้น 50 คนที่มีจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมด้วยการเป็นลูกมือในการช่วยสร้างบ้านสำหรับผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ โดยการแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน ออกเป็น 8 กลุ่ม สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 8 หลัง ทั้งนี้ เด็ก ๆ ได้แบ่งกลุ่มกันทำงานเป็นส่วน ๆ บ้างไปขุดหลุมสร้างห้องสุขา บางกลุ่มไปเป็นลูกมือในการสร้างบ้าน มุงหลังคา ตามกำลังและความสมัครใจ

สิ่งที่เยาวชนอาสาสมัครผู้เข้าร่วมได้รับจากการทำงานอาสาสมัครได้แก่ ความร่วมมือจากผู้ลี้ภัยในระดับกรรมการศูนย์ กรรมการส่งเสริมสันติภาพ และกลุ่มนักบริการสังคม ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อชุมชน