ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ทีมเกษตรและสิ่งแวดล้อมของโคเออร์

ในวันที่ 23-27 มกราคม 2012 เจ้าหน้าที่โครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมทุกภาคสนาม ได้ประชุมกัน ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก พร้อมทั้งได้มีการเดินทางไปดูงานด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ในศูนย์อุ้มเปี้ยม และศูนย์นุโพ และหมู่บ้านไทย ซึ่งดำเนินงานโดยโคเออร์แม่สอด

นโยบายปี 2555 การที่แนวโน้มสถานการณ์ในพม่าดีขึ้นตามลำดับ จนอาจจะมีการยุบศูนย์หรือให้ผู้ลี้ภัยได้กลับบ้านในไม่ช้า แม้จะยังไม่เป็นที่แน่นอนเรื่องเวลา โครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจึงมีการปรับกลยุทธ์ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับผู้ลี้ภัย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ลี้ภัยก่อนที่จะได้กลับบ้าน โดยให้เกษตรกรทำเกษตรเพื่อเสริมอาหารประจำวัน นอกจากนี้ยังให้เกิดรายได้เกิดขึ้น ให้มีการรวมกลุ่มกัน มีการซื้อเมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตรเองเป็นบางส่วน เพื่อให้เกษตรกรผู้ลี้ภัยเกิดการเรียนรู้การซื้อขายเกิดการหมุนเวียนงบประมาณกลับมาให้กับผู้ลี้ภัยต่อไป