การบำรุงหน้าดินเพื่อเตรียมกิจกรรมเกษตรในพื้นที่แม่ละอูน

           พื้นที่แม่ละอูน มีสภาพอากาศที่ร้อนและอุปสรรคใหญ่คือ น้ำไม่พอเพียง  จึงทำให้บางครอบครัวหยุดเพาะปลูกไป เพื่อพักหน้าดินและทำการปรับปรุงดิน โดยโคเออร์เริ่มทำการแจกจ่ายมูลสัตว์ จำนวน 700 กระสอบ และ น้ำหมัก 15,000 กิโลกรัม ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้ว