โคเออร์แม่สอด แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง และกาญจนบุรีจัดกิจกรรมอบรมทักษะชีวิตเรื่องการป้องกันตัวเองให้กับเด็กผู้ลี้ภัย

เนื้อหาการอบรมเรื่องนี้เกิดจากแนวคิดพื้นฐาน คือ Why No Go Tell ซึ่งมีความหมายดังนี้
   - Why คือ การให้เด็กรู้จักประเมินสถานการณ์รอบตัวว่า สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี สิ่งใดปลอดภัย สิ่งใดไม่ปลอดภัยสำหรับตัวของเด็กเอง
   - No คือ การให้เด็กรู้จักหลีกเลี่ยง และปฏิเสธสถานการณ์ที่ตนเองประเมินแล้วว่าไม่ดีหรือไม่ปลอดภัย
   - Go คือ การให้เด็กรู้จักหนีจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และไปหาผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
   - Tell คือ การให้เด็กรู้จักบอกสิ่งที่ควรจะบอกแก่ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ

โคเออร์แม่สอดได้จัดกิจกรรมอบรมเด็ก จำนวน 300 คน ในหัวข้อ ตัวฉันเป็นของฉัน โดยจัดที่พื้นที่พักพิงแม่หละ (โซน เอ) เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2555

 

 

ที่พื้นที่แม่หละ (โซน บี) จัดเมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม

 

 

ที่แม่หละ (โซนซี) จัดการอบรมเมื่อวันที่ 14 และ 21 กรกฎาคม

 

การอบรมที่พื้นที่ฯ บ้านอุ้มเปี้ยม อ. พบพระ จ. ตาก จัดเมื่อวันที่ 2, 4, 11 และ18 กรกฎาคม

 

 

ที่พื้นที่นุโพ อำเภออุ้มผาง การอบรมเด็กผู้ลี้ภัยเรื่อง Self Protection Training จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 และ 21 กรกฎาคม ตลอดจนวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม 2555 โดยเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ชุมชนของโคเออร์ และกรรมการคุ้มครองเด็ก เป็นผู้ให้ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัย จำนวน 240 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของตนเอง และรู้จักเอาตัวรอด มิให้ได้รับภัยจากการใช้ความรุนแรง หรือการล่อลวงของคนแปลกหน้า เป็นต้น ซึ่งเด็กได้ให้ความสนใจ โดยมีบรรยากาศของการอบรมดังภาพ

  

   

   

   

โคเออร์แม่ฮ่องสอนให้การอบรมทักษะชีวิตที่จัดขึ้น ณ พื้นที่บ้านใหม่ในสอย และ บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โคเออร์แม่สะเรียงจัดการอบรมทักษะชีวิตเรื่องตัวฉันเป็นของฉัน ที่พื้นที่ บ้านแม่ละอูนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 มีเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน เด็ก ๆ ต่างเข้าใจถึงคุณค่าของตนเอง และของผู้อื่น ตลอดจนเกิดความมั่นใจ ความภาคภูมิใจ อีกทั้งกล้าตัดสินใจมากขึ้น

 

 

สำหรับโคเออร์กาญจนบุรี ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมทักษะชีวิตนี้ขึ้นในหัวข้อ “การป้องกันตัวเองจากการล่วงละเมิดทางเพศ” แก่เด็กผู้ลี้ภัยที่มีอายุระหว่าง 10-14 ปี ที่พื้นที่บ้านต้นยาง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 และ 18 สิงหาคม และเด็กอายุ 11-14 ปี ที่บ้านถ้ำหิน จ. ราชบุรี เมื่อวันที่ 4 และ 11 สิงหาคม 2555