กิจกรรม ปิดภาคเรียนพื้นที่พักพิงบ้านแม่หละ
การสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า และสิทธิ์ของเด็ก

วันที่จัดกิจกรรม :  14 มีนาคม 2012 , 22 มีนาคม 2012  เวลา: 09.00-14.00 น.
เป็นการจัดงานร่วมกันของคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก คณะกรรมการสร้างสันติภาพ
และสำนักงานโคเออร์ เนิ้อหาในกิจกรรมนี้ เป็นการจัดการประกวด การแสดงของชนเผ่า ซึ่งได้เชิญโรงเรียนส่งตัวแทนของนักเรียนมาร่วมการประกวด  การขับร้องเพลง,การเต้นรำ   โดยได้แทรกเนื้อหาเรื่องสิทธิเด็ก การรู้จักใช้สิทธิที่เด็กพึงมี อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีพฤติกรรมการใช้สิทธิ์ของตัวเองในทางสร้างสรรค์ ดำเนินชีวิต การดูแลปกป้องตัวเองให้ปลอดภัย ตลอดจนเป็นการแสดงความบันเทิง และการผ่อนคลายหลังจากการสอบเสร็จ