โคเออร์แม่สะเรียงอบรมภาวะผู้นำและการฝึกเขียนโครงการแก่เยาวชนในพื้นที่

ในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมทางเลือกเพื่อการเลี้ยงชีพที่ยั่งยืนของโคเออร์แม่สะเรียงได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ในพื้นที่พักพิงฯบ้านแม่ละอูนและบ้านแม่ลามาหลวงขึ้น เพื่อให้เยาวชนผู้หนีภัยได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่ม และสามารถเขียนโครงการขึ้นโดยผ่านกระบวน การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของการทำงาน และสร้างความคิดริเริ่มในการเป็นผู้นำ การอบรมที่พื้นที่บ้านแม่ละอูนจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม มีเยาวชนสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 124 คน และ เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม จัดขึ้นที่บ้านแม่ลามาหลวง มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน เนื้อหาของการอบรมเป็นการฝึกคิด สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม การฝึกวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหา หลังการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการเขียนสิ่งที่เกิดขึ้นและการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น นำเสนอเป็นโครงการที่น่าสนใจ

การอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำและการเขียนโครงการที่บ้านแม่ละอูน เมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2555

การอบรมเยาวชนให้เป็นผู้นำและการฝึกเขียนโครงการที่บ้านแม่ลามาหลวง ในวันที่ 3-4 ตุลาคม 2555