โคเออร์จัดกิจกรรมวันเสาร์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ที่พื้นที่บ้านแม่ลามาหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม โคเออร์จัดกิจกรรมเล่านิทานเรื่องการเป็นเด็กดี  เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้คุณค่าของชีวิตแก่เด็กๆ ที่พื้นที่บ่านแม่ลามาหลวง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เชิญชวนให้เด็ก ๆ ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ฟังและเรียนรู้มา ซึ่งเด็กๆจำนวนประมาณ 300 คน ต่างให้ความสนใจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นอย่างดี  ได้รู้จักฝึกคิดฝึกตอบคำถาม อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในกลุ่มเด็ก และกลุ่มคนที่ทำงานกับเด็ก

   '