กิจกรรมเยี่ยมบ้านคณะกรรมการส่งเสริมสันติภาพที่แม่หละ

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน และช่วยเหลือสิ่งของบริจาคให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เสื้อผ้า อาหารแห้ง  ผ้าห่ม เป็นต้น รวมทั้งการเสริมสร้างพลังใจ ให้พวกเขามีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยในเดือนนี้ได้มีกิจกรรมสนับสนุนเสื้อผ้าเด็กแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสจำนวน 20 ราย