กิจกรรมเกษตรลดโลกร้อน

        การฝึกอบรมสิ่งแวดล้อม วันที่ 22 มีนาคม 2012 ได้ทำการฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ลี้ภัย ในศูนย์บ้านแม่สุริน ในหัวข้อ ภาวะโลกร้อน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 46 คน เป็นผู้หญิง 31 คน ผู้ชาย 15 คน

  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
1. เพื่อให้เข้าใจความหมายของภาวะโลกร้อน
2. เพื่อให้เรียนรู้ถึงก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญๆ มีอะไรบ้าง
3. เพื่อให้เรียนรู้ถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เรือนกระจก
4.เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีช่วยโลกให้พ้นจากวิกฤตปรากฏการณ์เรือนกระจก
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยหมักจากเศษวัชพืช เพื่อลดโลกร้อน

การฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ลี้ภัย ในหัวข้อเรื่องภาวะโลกร้อน เนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคน ถ้ากระทบที่ใดที่หนึ่ง ก็จะไปมีผลกระทบอีกที่หนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้น เป็นหน้าที่ของคนทุกๆคนที่ต้องช่วยกันปกป้อง และต้องช่วยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะป่าไม้ที่สามารถช่วยในการลดโลกร้อนได้มากจากการระเหยไอน้ำจากใบพืช

การฝึกอบรมความรู้เรื่องภาวะโลกร้อนแก่ผู้ลี้ภัย เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากหมอกควัน ด้วยการลดการเผาเศษวัชพืชทางการเกษตร เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นในบริเวณพื้นที่บ้าน ตลอดจนหลังคาบ้านที่รื้อทิ้ง ด้วยการนำไปทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเพาะปลูกต่อไป
 

เปรียบเทียบให้เห็นได้จริง ถึงประโยชน์ของต้นไม้ที่มีการระเหยของน้ำที่ใบ ที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน

เปรียบเทียบอุณหภูมิกลางแจ้ง กับในพลาสติกที่เปรียบเหมือนโลกในปัจจุบันที่อยู่เหมือนในเรือนกระจก ให้ความร้อนเข้าได้ แต่สะท้อนออกน้อยมาก  จึงทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

อธิบายถึงขั้นตอนการทำปุ๋ยหมัก

ฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยหมักโดยไม่ต้องกลับกอง จากใบไม้และใบตองมุงหลังคา เพื่อลดการเผาที่ทำให้เกิดมลพิษในอากาศและป้องกันโลกร้อน จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในควันไฟ

กองปุ๋ยหมักที่ทำเสร็จแล้ว