กิจกรรมวันครอบครัว และ ผู้สูงอายุในพื้นที่พักพิงฯ
แม่หละ นุโพ และอุ้มเปี้ยม จ.ตาก

โคเออร์แม่สอดได้จัดงานเชิดชูผู้สูงอายุในเดือนเมษายน เช่นกัน โดย   โคเออร์ ร่วมกับคณะกรรมการด้านเด็ก สตรี กลุ่มสันติภาพ และอาสาสมัคร ในศูนย์พักพิงชั่วคราว บ้านแม่หละ อุ้มเปี้ยม และ นุโพ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสได้แสดงออกถึงคุณค่าของตนเอง และเปิดโอกาสให้ลูกหลานได้มอบความรักความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงอายุ 

กิจกรรมสำคัญของวันผู้สูงอายุ เป็นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อแสดงออกถึงความเจริญงอกงามทางจิตใจ ได้แก่ การทำบุญตักบาตร การรดน้ำดำหัว ขอพร จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มเยาวชน  การรับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน

การจัดงานวันผู้สูงอายุที่ศูนย์พักพิงบ้านอุ้มเปี้ยม และ นุโพ มีขึ้นในวันที่ 17 และที่บ้านแม่หละในวันที่ 18 เมษายน 2555 มีผู้ร่วมงานในแต่ละพื้นที่ จำนวน 305 คน 296 คน และ 500 คน ตามลำดับ