การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ในหมู่บ้านไทย

ในวันที่ 26 เมษายน 2012 โคเออร์ได้จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ณ โบสถ์ บ้านห้วยฮุง เพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านในหมู่บ้านไทย 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านห้วยฮุง และบ้านห้วยฟาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน เป็นผู้หญิง จำนวน 19 คน และผู้ชายจำนวน 41 คน

นอกจากความรู้ในการเตรียมการรับมือกับภัยพิบัติแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ทดลองฝึกปฏิบัติวาดแผนที่แสดงสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง ซึ่งวิทยากรได้สรุปให้กับผู้รับการฝึกอบรมร่วมกันกำหนดจุดปลอดภัยสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติไฟไหม้ หรือน้ำท่วมควรจะอพยพคนไป ณ จุดที่มีความปลอดภัยนั้น ๆ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ฝึกปฏิบัติการดับไฟด้วย

ผลจากการฝีกอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ได้ก่อให้เกิดคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยพิบัติในสองหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25 คน แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย ฝ่ายละ 5 คน ได้แก่ ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ฝ่ายผจญเพลิง ฝ่ายอพยพ และฝ่ายค้นหากู้ภัยและช่วยชีวิต

ฝึกอบรมให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านไทย

 

ผู้รับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติวาดแผนที่ในชุมชน แล้วบรรยาย

ฝึกปฏิบัติการดับไฟ โดยการเกลี่ยกองไฟให้มีขนาดเล็กลง
แล้วทำการดับไฟด้วยน้ำและไม้ตบไฟ