การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ในศูนย์บ้านแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดขึ้นในวันที่ 23-25 เมษายน 2012 ที่โบสถ์เขตสอง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 83 คน เป็นผู้หญิงจำนวน 25 คน ผู้ชายจำนวน 58 คน โดยเน้นให้หัวหน้า คณะกรรมการ และตัวแทนในแต่ละเขตเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ในชุมชนของตนเอง
เนื้อหาการฝึกอบรมได้แก่
1.ธรรมชาติของไฟ มีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ออกซิเจน เชื้อเพลิง และ.ความร้อน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไฟก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2. หลักในการดับเพลิง 3 ประการคือ การกำจัดเชื้อเพลิง การกำจัดความร้อน และการกำจัดออกซิเจน
3. สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 2 ประเภท ได้แก่ เกิดจากธรรมชาติ และ เกิดจากการกระทำของมนุษย์

การฝึกปฏิบัติวาดรูปแผนที่ชุมชน  

หลังจากการบรรยาย มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมในแต่ละเขต   แล้วให้ทดลองฝึกปฏิบัติวาดแผนที่แสดงสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง เช่น ถนน แม่น้ำ วัด โบสถ์ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก สำนักงานขององค์กรต่าง ๆเป็นต้น เมื่อวาดแผนที่ของชุมชนเสร็จแล้ว ตัวแทนแต่ละกลุ่มจึงขึ้นไปบรรยาย จากนั้น วิทยากรได้สรุปให้กับผู้รับการอบรมและกำหนดจุดปลอดภัย ถ้าเกิดภัยพิบัติไฟไหม้ หรือน้ำท่วมควรจะอพยพคนไป ณ จุดที่มีความปลอดภัยนั้น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในศูนย์ ในแต่ละเขต
หลังจากทราบแผนที่ชุมชนแล้ว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยพิบัติ รวมจำนวน 25 คน ปฏิบัติงานในแต่ละฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม ฝ่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ฝ่ายผจญเพลิง ฝ่ายอพยพ และฝ่ายค้นหากู้ภัยและช่วยชีวิต

การฝึกปฏิบัติดับไฟ

ในส่วนของภาคปฏิบัติ  ก่อนการฝึกปฏิบัติการดับไฟ วิทยากรได้อธิบายถึงวิธีการดับไฟก่อนลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการจำลองจุดไฟจากกิ่งไม้ให้ลุกเต็มที่ จากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึง เทคนิคการดับไฟกองใหญ่ ว่าจะดับได้ง่ายขึ้นด้วยการกระจายกองไฟให้มีขนาดเล็กลง แล้วทำการดับด้วยน้ำ หรือไม้ตบไฟทีละกอง จนกว่าจะดับ

วิทยากรให้การอบรมในศูนย์บ้านแม่สุริน

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกปฏิบัติวาดแผนที่ชุมชนของตนเองในแต่ละเขต

ตัวแทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละเขตขึ้นบรรยายแผนที่ชุมชนของตนเอง

ชาร์ตการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภายในศูนย์ ในแต่ละเขต