การอบรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และแม่ละอูนในวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2555

       การอบรมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านแม่ลามาหลวง และแม่ละอูน ในวันที่ 15 และ 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีผู้เข้าอบรม 90 คนจากพื้นที่ละ 45 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ ทีมป้องกันภัย และฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ชรบ) และอาสาสมัครขององค์กรเอกชนและองค์กรภาคชุมชน CBOs, NGOs ในศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ โดยชุมชนเป็นฐาน
2) เพื่อให้กลุ่มผู้นำในชุมชนผู้ลี้ภัยได้ร่วมกันเสนอ แผนการป้องกันภัยในศูนย์
3) เพื่อให้กลุ่มผู้นำชุมชน ได้เสนอแนวทางการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม