กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่พักพิง ฯ บ้านนุโพ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ลี้ภัยเด็กในพื้นที่พักพิง ฯ นุโพ จ. ตาก ได้มีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจตามวัยอันควร โคเออร์และหน่วยงานที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลเด็กได้จัดกิจกรรมการอบรมเด็กขึ้นระหว่างปิดภาคเรียน ในวันที่ 3 – 5 เมษายน 2555 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนๆ  ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น และโทษของการใช้สิ่งมึนเมาและสารเสพติดต่าง ๆ            

กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กในระหว่างปิดภาคเรียนนี้ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการ  การให้ความรู้ในหัวข้อ กฎหมายน่ารู้สำหรับเด็ก  การเมืองการปกครอง ทักษะชีวิต การแต่งงานก่อนวัยอันควร เพื่อให้เด็กได้เกิดความรู้ความเข้าใจในชีวิตและสังคมสิ่งแวดล้อม รู้เท่าทันปัญหา รู้คุณค่าของตนเอง สามารถเติบโตเป็นผู้นำของครอบครัวและสังคมในอนาคตต่อไป

มีเด็กอายุระหว่าง 13 – 18 ปี จำนวน 128 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในครั้งนี้

พิธีเปิดการอบรมด้านการพัฒนาเด็กโดยหัวหน้าคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก

 

เด็กผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การแนะนำตัวจากตัวแทนองค์กรต่าง ๆ

การให้ความรู้เรื่อง การแต่งงานก่อนวัยอันควร จาก "SGBV"

การให้ความรู้ด้านกฎหมาย และกิจกรรมสร้างเสริมพัฒนาการให้เด็ก จาก “LAC”

การให้ความรู้เรื่อง Life Skill จาก COERR

การให้ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง จาก "KCC"

การให้ความรู้เรื่อง การใช้สารเสพติดและของมึนเมา จาก "DARE"

กิจกรรมสันทนาการจาก Right to play

พิธีปิด

คณะทำงานกรรมการคุ้มครองเด็ก