โคเออร์แม่สะเรียงอบรมเกษตรกรผู้ลี้ภัยที่เตรียมเดินทางไปประเทศที่สาม
ในเดือนพฤษภาคม 2554

ในเดือนเมษายน 2554 อยู่ในช่วงหน้าร้อนและหน้าแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัย ที่พักพิงอยู่ในศูนย์ แม่ลามาหลวงและแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียงและสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องหยุดทำการเพาะปลูกเนื่องจากขาดฝน อีกทั้งเป็นช่วงของเทศกาล ปีใหม่ ชึ่งมีการ รดน้ำดำหัว ผู้เฒ่าผู้แก่ จึงเป็นโอกาสในการหยุดพักผ่อน เพื่อเตรียมตัว ก่อนที่หน้าฝนจะมาถึง จึงเป็นโอกาสเหมาะสมต่อการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และการอบรมเกษตรกรผู้ลี้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม

สำนักงานสนามโคเออร์แม่สะเรียง ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และวิทยากร ที่พื้นที่แม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 8 คน (ผู้ชาย  6  คน และผู้หญิง 2 คน)  และที่พื่นที่แม่ละอูน เมื่อวันที่  6 - 7 เมษายน มีผู้เข้าร่วม อบรมจำนวน  9 คน  (ผู้ชาย 7 คน และผู้หญิง 2 คน)


เกษตรกรผู้ลี้ภัยชมสารคดีเพื่อเรียนรู้และเข้าใจสภาพความเป็นอยู่และการเกษตรกรรมในต่างประเทศ

ส่วนการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรที่จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม จัดในหัวข้อ
เกี่ยวกับ   การทบทวนเนื้อหาด้านเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น  การชมสารคดีเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์
ในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความแตกต่างในเรื่องสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ โดยจัดที่
แม่ลามาหลวง เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 25 คน (ผู้ชาย 17 คน และผู้หญิง 8 คน) ที่แม่ละอูน วันที่ 20 - 21 เมษายน    ผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน  (ผู้ชาย 15 คน และ ผู้หญิง 5 คน)


อบรมเตรียมความพร้อมสำหรับเกษตรกรที่จะเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม