โครงการอนุรักษ์เชิงบูรณาการพัฒนาที่ยั่งยืนในชุมชนใกล้พื้นที่พักพิงชั่วคราว
สำหรับผู้หนีภัย ณ บ้านห้วยฮุงและบ้านห้วยฟาน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

เป็นโครงการที่โคเออร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินกิจกรรมพึ่งพาตนเอง ในด้าน เกษตรกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ใกล้พื้นที่พักพิง ฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 IMG_7329     IMG_7327     IMG_7245

 

โคเออร์ส่งเสริมการเกษตรของชุมชนบ้านห้วยฟาน และแปลงครัวเรือนของบ้านห้วยฮุง ซึ่งเป็นชุมชนใกล้พื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน ด้วยระบบส่งน้ำเข้าสู่แปลงเกษตรกรรม การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้ในชุมชน การอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักเพื่อการบริโภคและ จำหน่ายส่วนเกินให้แก่โรงเรียน ตลาดในชุมชนและพื้นที่พักพิง ฯ มีชาวบ้านสนใจขยายพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น โดย โคเออร์จะให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ย และอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น รั้วตาข่ายป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าแปลงผัก เป็นต้น แก่ครัวเรือน ที่มีความพร้อม

 

100_1029.JPG     100_1026.JPG     100_1032.JPG
การผลิตหัวเชื้อก้อนเห็ด

 

โคเออร์ยังจัดให้มีการอบรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ กิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน บ้านห้วยฮุง และบ้านห้วยฟาน ในวันที่ 16 และ 17 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 27 คน เข้าใจความหมายของขยะมูลฝอย การจำแนกประเภทของขยะ ผลกระทบของขยะมูลฝอยต่อสุขภาพ และ เลือกวิธีการคัดแยกขยะและกำจัดขยะได้อย่างเหมาะสม

 

IMG_7358     IMG_7461    IMG_7618
เด็กนักเรียนใน 2 ชุมชน กำลังเรียนรู้วิธีจัดการแยกขยะ เช่น การนำขยะสด คือเศษอาหารจากโรงอาหารมาทำเป็นขยะหอม เพื่อผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพใช้ในการเกษตร

 

IMG_7635     IMG_7647     IMG_7520

IMG_7628     IMG_7651     IMG_7642
ฝึกปฏิบัติสร้างพื้นที่รองรับขยะแห้งที่ย่อยสลายได้ เพื่อทำปุ๋ยหมักใช้ในการเกษตร

 

IMG_7639    IMG_7527
นักเรียนในโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมคัดแยกขยะทั้ง 2 โรงเรียน

 

IMG_7650     IMG_7649
การหมักเศษอาหารเป็นขยะหอมเพื่อผลิตน้ำหมักชีวภาพ

 

ผลจากการฝึกอบรม ทั้งสองโรงเรียนมีการต่อยอดนำความรู้ที่ได้ นำไปปฏิบัติคัดแยกขยะภายในโรงเรียน
ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ การทำขยะหอมเป็นน้ำหมักชีวภาพด้วยการหมักเศษอาหารจากโรงอาหาร ได้แก่
เศษพืชผักผลไม้ เศษเนื้อสัตว์ เปลือกไข่ การทำปุ๋ยหมักจากขยะแห้ง จำพวกใบไม้ เศษกระดาษ ส่วนขยะ
รีไซเคิล ที่สามารถจำหน่ายได้ได้แก่ ขวดพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว และสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่คุ้มต่อการจำหน่าย เช่น ถุงพลาสติก กล่องนม เปลือกลูกอม จะกำจัดโดยการเผาหรือฝัง