อบรมนักสังคมสงเคราะห์ในหลักสูตรเรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก

ภาพบรรยากาศการอบรม นักสังคมสงเคราะห์ในหลักสูตรเรื่องสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2554

 

ในวันที่ 8-10 มีนาคม ที่ผ่านมา โคเออร์ได้จัดอบรมในหัวข้อ สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก ให้แก่เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ จำนวน 40 คน ณ โรงแรมวัฒนา วิลเลจ รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล อ.แม่สอด จ.ตาก ได้รับการ
สนับสนุนจาก คาริตัส สเปน (Caritas Española) การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะและความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่อง สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก วิธีการสังเกตข้อบ่งชี้ในการกระทำทารุณกรรมต่อเด็ก
การประชุมทีมสหวิชาชีพ การสืบค้นความจริง รวมถึงการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ที่เหมาะสมให้แก่เด็กในพื้นที่พักพิง
ชั่วคราว การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นการอบรมครั้งที่ 2 ซึ่งต่อเนื่องจากการอบรมเรื่อง สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก ในครั้งแรกที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 ม.ค. 2554 โดยมีทีมวิทยากรจาก Save the Children, UK และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) มาเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะต่างๆ ทั้งสองครั้ง

 

ภาพบรรยากาศการอบรมเรื่อง สิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก ในครั้งแรก
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 - 28 มกราคม 2554