โคเออร์แม่สะเรียงเร่งส่งเสริมโครงการเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ลี้ภัยหลังอุทกภัย

สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกติดต่อกันหลายวันในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 ทำให้ลำน้ำแม่ยวมเอ่อท่วมและได้กัดเซาะพื้นที่ริมน้ำอย่างหนัก ทำให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างใกล้ริมน้ำ ที่ศูนย์ผู้ลี้ภัยบ้านแม่ลามาหลวง และบางส่วนของศูนย์แม่ละอูนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก

หลังจากน้ำลดลงแล้ว โคเออร์ได้ทำการสำรวจพื้นที่เพาะปลูก โดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำพบว่าได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก พืชผักผลผลิตเสียหายทั้งหมด รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ท่อประปา ถังเก็บน้ำหมักชีวภาพ และตาข่ายสแลนด์ ซึ่งอยู่บริเวณ คุ้ม 6 และ 7A ในศูนย์แม่ลามาหลวง และศูนย์แม่ละอูน พื้นที่เกษตรถูกน้ำกัดเซาะในบริเวณทางไปพื้นที่เช่าสวนมะนาว ซึ่งติดริมน้ำแม่ยวมนั้น ได้รับความเสียหายอย่างหนั

ภาพเสียหายของพื้นที่เกษตรกรรมในศูนย์ผู้ลี้ภัยบ้านแม่ละอูน


พื้นที่ทำเกษตรริมน้ำ ทางไปเพบอลูน น้ำกัดเซาะไปทั้งหมด


พื้นที่เช่าริมน้ำติดสวนมะนาว หลังน้ำท่วมพื้นที่ได้รับความเสียหาย


ภาพพื้นที่เกษตรแม่ลามาหลวงที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

กิจกรรมเพาะเลื้ยงกบและปลาในศูนย์สาธิตเกษตรหลังน้ำลด
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เกษตรโคเออร์ ได้นำลูกกบ จำนวน 600 ตัวและปลาจำนวน 500 ตัว เข้าไปเลี้ยงยังศูนย์สาธิตเกษตรแม่ลามาหลวง และ นำกบจำนวน 1,000 ตัว ปลาดุก 250 ตัวและปลาทับทิมจำนวน 250 ตัว เข้าไปยังศูนย์สาธิตเกษตรแม่ละอูน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแก่ชุนชนที่เข้ามาดูงานในศูนย์สาธิต ตลอดจนเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้พัฒนาการเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะในการเลี้ยงกบและปลามากขึ้น

กิจกรรมอบรมและส่งเสริมการเกษตรเพื่อผู้ลี้ภัยหลังอุทกภัยในเดือนนี้ ได้แก่
1. การอบรมเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรรายใหม่ จำนวน 160 คน พร้อมแจกจ่ายจอบ แก่เกษตรกร
หลังอบรม
2. การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ เพื่อการแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจในศูนย์ ได้มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับ 236 ครอบครัว จำนวน 206.34 กิโลกรัม
3. การติดตามผลผลิตทางการเกษตรและเยี่ยมเกษตรกรในเดือนนี้ จำนวน 161 ครอบครัว พบว่าได้ผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 18,004 กิโลกรัม และมีบางรายไม่มีผลผลิตเนื่องจากน้ำท่วมพื้นที่ผลผลิตได้รับความเสียหายหมด
4. กิจกรรมเพาะถั่วงอก ผู้รับผลประโยชน์ได้แก่กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ได้นำเมล็ดพันธุ์เข้ามาในศูนย์ทั้งหมด 1,000 กิโลกรัม ซึ่งในเดือนนี้มีการแจกจ่ายเมล็ดถั่วงอกให้ไปเพาะ 212 กิโลกรัม ได้ผลผลิต 1,120 กิโลกรัม ซึ่งเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในชุมชน (CSW) ได้นำไปทำการแจกจ่ายให้กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (EVIs) ที่ขาดแคลนทั้งหมด 1,678 ครอบครัว รวมผู้รับผลประโยชน์ในครอบครัวผู้ด้อยโอกาสจำนวน 2,082 คน เป็นชาย 1,019 คน เป็นหญิง 1,063 คน