โคเออร์จัดการอบรมหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง”


“กระบวนการจัดซื้อและจัดจ้างเป็นหัวใจของการทำงาน เนื่องจากเป็นการบริหารต้นทุน” เป็นคำกล่าวนำของคุณรวีวัลย์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงานโคเออร์ได้เชิญมาให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 30 ท่าน ทั้งส่วนกลางและภาคสนามของโคเออร์ ในการอบรมเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง” ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553
ที่ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื้อหาการอบรมจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กระบวนการจัดซื้อหรือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นระบบต้นแบบที่หลาย
หน่วยงานนำมาปรับใช้ เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร