โครงการส่งเสริมเกษตรกรรม ในพื้นที่พักพิง ฯ สำหรับผู้หนีภัย บ้านแม่สุริน
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมของโคเออร์ ในโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมในพื้นที่พักพิงฯ ประกอบด้วย การจัดการอบรมความรู้
และทักษะด้านเกษตรกรรมให้กับผู้หนีภัย ฯ การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้า ปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตรเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมให้ประกอบการเกษตรเป็นอาหารเลี้ยงชีพระหว่างอาศัยอยู่ในพื้นที่ ฯ และเพื่อให้เป็นอาชีพติดตัวเมื่อกลับประเทศ นอกจากนี้ โคเออร์ยังทำการติดตามการดำเนินงานด้วยการจัดการประชุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ผัก ก่อนแจกจ่ายให้ผู้หนีภัยทุกเดือน เพื่อให้การเพาะปลูกป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดแคลน

 

IMG_7319

การติดตามสุ่มตรวจเมล็ดพันธุ์ของเจ้าหน้าที่โคเออร์

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเริ่มร้อนขึ้น เป็นช่วงที่ใบตองตึงกำลังร่วง ทำให้ผู้หนีภัยพากันออกไปเก็บใบตองตึงกันเป็นจำนวนมาก เพื่อนำกลับมาทำเป็นใบตองมุงหลังคาบ้านของตนเอง การทำใบตองมุงหลังคาเป็นงานที่ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนสามารถทำเองได้ และยังนิยมเก็บ เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เป็นอย่างดี โดยจะมีผู้รับเหมาเข้าไปรับซื้อถึงในพื้นที่ จึงเป็นแรงจูงใจให้กับชาวบ้านในการหารายได้เสริมเพื่อนำมามาใช้จ่ายในครอบครัว

 

IMG_7641

ผู้ลี้ภัยเก็บใบตองเพื่อทำใบตองมุงหลังคา

 

การที่ผู้หนีภัย ฯ ที่เป็นเกษตรกรส่วนหนึ่งพากันออกไปเก็บใบตองตึงหารายได้ ด้วยการละทิ้งการเพาะปลูก ปล่อยพื้นที่แปลงผักของตนเองให้ว่าง หรือทำการเพาะปลูกน้อยลงในช่วงนี้ของทุกปี ทำให้ผลผลิตต้านอาหารลดลง ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพผู้หนีภัยเอง ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร โคเออร์จึงเพิ่มการเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่ยังทำการเพาะปลูก เพื่อให้คำปรึกษาหารือ และสนับสนุนกิจกรรมตามที่ควร เพาะพันธุ์ผักเช่น พริก ไว้ที่ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการ
กับตระเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้หนีภัย ในเดือนนี้ ได้ทำการแจกจ่ายปุ๋ยน้ำให้กับเกษตรกร จำนวน 70 ลิตร เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 32.680 กิโลกรัม ทั้งนี้ผลผลิตของผักที่เก็บเกี่ยวได้มีจำนวน 8,772 กิโลกรัม

 

IMG_7272

เพาะกล้าพริกสำหรับเตรียมแจกจ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้หนีภัยสนใจในงานเกษตร และผลิตอาหารได้เพียงพอ