สถานการณ์อุทกภัยที่ศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในเดือนสิงหาคม ได้เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคเหนือของไทย สำหรับพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบหรือค่ายผู้ลี้ภัยแม่ลามาหลวงซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม เนื่องจากศูนย์อพยพแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยวม ซึ่งระดับน้ำก็ได้สูงขึ้นท่วมบ้านเรือนของผู้ลี้ภัยเป็นอันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลี้ภัยด้อยโอกาสที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้น้ำ บางคนบ้านถูกน้ำท่วม หรือบ้านถูกน้ำซัดหายไป จำเป็นต้องย้ายไปอาศัยตามบ้านของญาติมิตร หลังจากน้ำลด ผู้ด้อยโอกาสส่วนหนึ่งที่ยังคงมีกำลังก็ได้ซ่อมแซมบ้านของตน แต่อีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่มีกำลังจึงยังคงอาศัยในบ้านของญาติพี่น้องต่อไปก่อน

นอกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจำนวนอย่างน้อย 259 หลังคาเรือนแล้ว โรงเรียนในศูนย์อพยพแม่ลามาหลวง ก็ต้องหยุดการเรียนการสอนประมาณ 2 สัปดาห์ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และเนื่องจากได้รับความเสียหายหลายจุด ทั้งตัวอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอน หลังน้ำลด นักเรียน ผู้ปกครอง และ ครู จึงได้ช่วยกันซ่อมแซมส่วนที่ได้รับผลกระทบ

สรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นมีทั้งบ้านเรือน ข้าวของเครื่องใช้ ข้าวสารและโกดังเก็บของ โรงเรียน อุปกรณ์การเรียน ห้องสมุด ห้องครัว ห้องน้ำ ที่ทำการเกษตร ถนน และสะพาน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บในศูนย์ผู้ลี้ภัย ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการทำความสะอาด และการซ่อมแซม แต่จากการที่น้ำขึ้นสูงและแรง ส่งผลให้การสัญจรทางเรือระหว่างศูนย์แม่ลามาหลวงกับศูนย์แม่ละอูนซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่สะเรียง ไม่ปลอดภัย ได้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ ทำให้เรือพลิกคว่ำ มีผู้ลี้ภัยแม่ลามาหลวงเสียชีวิต 1 คน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม

สนับสนุนมาม่า การทำถนน.jpg ทำถนนรอบ 1.jpg ทำถนน2.jpg ขุดรอบ 1.jpg ขุดรอบ2.jpg

การสำรวจเส้นทางสัญจรหลังน้ำลด
ถนนและทางสัญจรทั้งในและนอกศูนย์ผู้ลี้ภัยถูกน้ำกัดเซาะและดินถล่ม มีการฟื้นฟูสภาพพื้นที่โดยการทำความสะอาดศูนย์และมีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ โดยเก็บหินและทรายมาถมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อให้สามารถสัญจรไปมาได้ และทำการขุดถนนที่ถูกน้ำกัดเซาะ รวมทั้งซ่อมแซมสะพานข้ามลำน้ำในพื้นที่
พักพิง ฯด้วย โคเออร์ได้มีส่วนสนับสนุนอาหารแห้งและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรบางช่วง