กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่พักพิงแม่หละ

โคเออร์แม่สอด โดยคณะกรรมการสันติภาพแห่งแม่หละได้จัดงานวันสันติภาพโลกขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากทางโรงเรียนสอนศาสนา K.K.B.B.S.C.

ในการจัดงานครั้งนี้ โคเออร์ได้เชิญโรงเรียนทั้งหมด 17 โรงเรียนที่เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ผู้ลี้ภัยในพื้นที่แม่หละ และที่สำคัญคือ ผู้แทนจาก 3 ศาสนาหลัก คือ คริสต์ พุทธ และอิสลาม เข้าร่วมงานเพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งการสร้างความรัก ความสามัคคีของทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและศาสนา ทั้งนี้
มีผู้เข้าร่วมงานถึง 1,200 คน ซึ่งเหนือความคาดหมาย

การจัดงานวันสันติภาพโลกได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเพรียงในการมาเข้าร่วม การแต่งเครื่องแบบของแต่ละโรงเรียนอย่างสวยงาม การแสดงออกของนักเรียนแต่ละโรงเรียนที่กล้าแสดงออกได้ดี การเตรียมความพร้อมซักซ้อมร้องเพลงมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ การประกวดร้องเพลงที่เกี่ยวกับ สันติภาพ ถือว่าเป็นจุดเด่นของการจัดงานในครั้งนี้ มีการประกวดขับร้องเพลงประสานเสียงภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยง มีการแต่งกายของแต่ละเชื้อชาติ การแสดงละครสันติภาพ โดยเครือข่ายกลุ่ม
นักเรียนกะเหรี่ยง KSNG - Karen Student Network Group และ การแสดงดนตรีของกลุ่มดนตรีเพื่อสันติภาพ Peace Music Group การประกวดวาดภาพสันติของโลก การจัดซุ้มกิจกรรมงานของโคเออร์ ทั้งด้านสังคมสงเคราะห์ เกษตรและสิ่งแวดล้อม และงานส่งเสริมสันติภาพ ปิดท้ายด้วยการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างโคเออร์ กรรมการสันติภาพ และผู้นำภาคชุมชน ในช่วงบ่ายของวันสันติภาพโลก

สิ่งที่ได้รับจากการจัดงาน คือ เกิดความรัก ความสามัคคีในกลุ่มของผู้ลี้ภัยด้วยกัน เกิดการสร้างสันติภาพร่วมกันระหว่างผู้ลี้ภัยต่างเชื้อชาติ และศาสนา กลุ่มผู้ลี้ภัยได้แสดงพลัง และตระหนักถึงความสำคัญของ สันติภาพ
โดยร่วมกันจุดเทียนภาวนาเพื่อสันติภาพของโลก กลุ่มเยาวชนได้แสดงความสามารถและเจตนารมณ์เกี่ยวกับพลังของสันติภาพผ่านการขับร้องเพลงเพื่อสันติภาพ กิจกรรมการส่งเสริมสันติภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเยียวยาจิตใจของโคเออร์ ซึ่งเน้นให้เกิดสันติภาพและความร่วมมือในการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละโครงการ คือ สังคมสงเคราะห์ เกษตร/สิ่งแวดล้อม และงานสันติภาพ และได้เห็นถึงศักยภาพของ Peace Committee
ในการ การบริหารจัดการ และ ประสานงานในครั้งนี้

การประชุมเพื่อเตรียมงานวันสันติภาพโลกนั้น ได้มีขึ้นหลายครั้ง
รูปกิจกรรมพับนกอันเป็นเครื่องหมายสากลแห่งสันติภาพเพื่อใช้ในงานวันสันติภาพโลก

บรรยากาศในงานและ กรรมการตัดสิน การประกวดร้องเพลง

ซุ้มกิจกรรมงานของโคเออร์และ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

ตัวแทนจากปลัดอำเภอ และผู้นำทางศาสนาที่ได้เชิญมาร่วมงาน