กิจกรรมวันสันติภาพโลกที่พื้นที่พักพิง บ้านอุ้มเปี้ยม

สำนักงานโคเออร์ และคณะกรรมการสันติภาพ ได้ร่วมกันจัดงานวันสันติภาพโลก ที่พื้นที่พักพิงบ้านอุ้มเปี้ยม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554

งานวันสันติภาพโลก เริ่มต้นด้วยพิธีกรรมทางศาสนา โดยผู้นำ 3 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ ศาสนาอิสลาม การกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของวันสันติภาพโลก และข้อคิดต่างๆ จาก ผุ้แทนของโคเออร์ ผู้นำชุมชน และผู้แทนกลุ่มสตรีกะเหรี่ยง การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความ การแสดงของ
นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ฯ จำนวน 5 โรง ตลอดจนการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวันสันติภาพโลก

ความสำเร็จของการจัดงานวันสันติภาพโลก เกิดจากการประสานงานกันเป็นอย่างดีของทุกภาคส่วน
และหน่วยงานด้านความปรองดองและสันติ


การประชุมเพื่อเตรียมงานวันสันติภาพโลก