กิจกรรมวันสันติภาพโลก ที่พื้นที่พักพิงนุโพ

เนื่องจากวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติให้ถือเป็นวันสันติภาพโลก (The World Peace Day) ระฆังสันติภาพ ณ สำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติ จะดังขึ้น ระฆังดังกล่าวถูกหลอมขึ้นจากเหรียญที่เด็กทั่วโลกช่วยกันบริจาค ระฆังใบนี้จึงถือเป็นอนุสรณ์เตือนให้ระลึกถึงความสูญเสียจากสงคราม โดยมีการสลักประโยคหนึ่งประโยคไว้ข้างระฆังว่า Long live absolute world peace. ขอความยั่งยืนจงมีแด่สันติภาพอันแท้จริง ”

ในวันสันติภาพโลก สำนักงานโคเออร์ และ ผู้นำชุ่มชน พื้นที่พักพิงบ้านนุโพ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ
โดยเริ่มจากพิธีกรรมจุดเทียนและอธิษฐาน พร้อมการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้แทนปลัดอำเภออุ้มผาง ผู้แทน
โคเออร์ ผู้นำชุมชนพื้นที่พักพิงนุโพ ผู้แทนองค์กรสตรีกะเหรี่ยง และผู้แทนของแต่ละเผ่า นอกจากนี้ ยังมีการแสดงโดยนักเรียนกะเหรี่ยง และ นักเรียนไทยจากหมู่บ้านใกล้เคียง ตลอดจนการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจกรรมของโคเออร์ ในพื้นที่พักพิงนุโพ เช่น กิจกรรมการส่งเสริมการปรองดอง และ สันติ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ความสำเร็จของการจัดงานวันสันติภาพโลก ที่พื้นที่พักพิงนุโพ เกิดจาก ความสามัคคี และจิตอาสาของผู้ลี้ภัย
รวมทั้ง การประสานงาน และมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง