กิจกรรมวันสันติภาพโลก ของสำนักงานโคเออร์กาญจนบุรี ที่พื้นที่บ้านถ้ำหินและบ้านต้นยาง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 สำนักงานโคเออร์กาญจนบุรี ได้จัดงานวัน “World Peace Day” ขึ้นที่พื้นที่พักพิงสำหรับผู้หนีภัยทั้งสองแห่ง คือ ที่บ้านต้นยาง จังหวัดกาญจนบุรีและที่บ้านถ้าหินจังหวัดราชบุรี ในปีนี้ สำนักงานโคเออร์ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายที่เด็กและเยาวชน เป็นการปลูกฝังสันติภาพให้แก่อนาคตของสังคม ทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็ก การปลูกฝังให้เด็กรู้จักสันติภาพ รู้จักการคืนดี รู้จักการปรองดองตั้งแต่ยังเล็ก เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะมีผลต่อการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตขึ้นในภายภาคหน้า

กิจกรรมที่จัดขึ้นที่พื้นที่พักพิง ฯ บ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี มีการประสานงานกับหน่วยงานบรรเทาทุกข์เอกชนต่าง ๆ องค์กรภาคชุมชน (CBO) รวมถึง กลุ่มยุวชนกะเหรี่ยง KYO กลุ่มสตรีกะเหรี่ยง KWO, ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,700 คน ในงานมีกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนเพื่อสันติภาพ มีการแสดงความสามารถด้านการ
ขับร้องเพลง การเต้นฮิปฮอป การสีไวโอลิน HIP HOP, violin, การแต่งกลอน, การวาดภาพระบายสี โดยใช้หัวข้อ "Peace Day" ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก เป็นอย่างมาก และมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้มาร่วมแสดงความสามารถและขึ้นรับรางวัลบนเวทีงานสันติภาพโลก

ส่วนกิจกรรมที่พื้นที่บ้านต้นยาง นั้นเน้นกิจกรรมรณรงค์ โดยได้กำหนดหัวข้อในการจัดงานสันติภาพโลกในปีนี้ว่า Peace is…………สันติภาพในใจคุณนั้นคืออะไร? ในงานดังกล่าวได้จัดให้มีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของ
ผู้ลี้ภัย การร้องเพลงของกลุ่มเด็กและเยาวชน ตลอดจนกลุ่มผู้สูงอายุ การประกวดวาดภาพ เรียงความในหัวข้อ Peace is…………..การประกวดนายแบบและนางแบบสันติภาพ ในช่วงบ่าย เป็นการแข่งกีฬา โดยร่วมมือกับองค์กรด้านกีฬาคือ Right to Play มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้น ได้มีการจัดการแสดงของกลุ่มเด็กและเยาวชน Peace Music group และกลุ่มเด็ก Child Friendly Spaces

ความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากการเตรียมการที่ดี และ การประสานงานอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่โครงการเยียวยาจิตใจของโคเออร์และคณะกรรมการสันติภาพของผู้ลี้ภัย มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อวางแผนการจัดงานอย่างเป็นระบบคือ คัดเลือกผู้นำ 1 หญิง 1 ชาย เพื่อรับผิดชอบกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมอย่างชัดเจน เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่แสดงความสามารถสร้างสรรค์ความดีงามให้กับชุมชนและเสียสละเพื่อส่วนรวม

ความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากการเตรียมการที่ดี โดยเจ้าหน้าที่งานเยียวยาจิตใจของโคเออร์และคณะกรรมการสันติภาพของผู้ลี้ภัยได้ร่วมกันประสานงานกันอย่างใกล้ชิด มีการประชุมของคณะกรรมการ กลุ่มเยาวชนและกลุ่มเยาวชนและอาสาสมัคร เพื่อการวางแผนจัดงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การ คัดเลือกผู้นำฝ่ายหญิง และฝ่ายชาย ขึ้นดูแลกิจกรรม มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ให้ชัดเจน โดยหนึ่งในผู้นำกิจกรรมได้กล่าวต่อที่ประชุมเตรียมงานว่า “เนื่องจากเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสร้างสรรความดีงามให้กับชุมชนของเราและเสียสละเพื่อส่วนรวม และทุกอย่างที่ทำนั้นเราทำด้วยใจรัก เพื่อให้ผู้อื่นเชื่อถือและไว้ใจในตัวเรา เรารักที่จะทำงานและจะสนับสนุนเชิญชวนเพื่อนบ้านให้มีจิตอาสาและเข้าร่วมงานกับเราให้มากเท่าที่จะทำได้ และจะสนับสนุนให้เพื่อนๆรักการเรียนเพื่ออนาคตของพวกเราเอง”