โครงการเกษตรกรรมที่พื้นที่พักพิง บ้านแม่สุริน

โคเออร์ให้การสนับสนุนการทำเกษตรกรรม ในพื้นที่พักพิงบ้านแม่สุริน อ. ขุนยวม จ. แม่ฮ่องสอน อย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าสังเกตุว่าในเดือนกรกฎาคม เกษตรกรให้ความสนใจในการเพาะปลูกกันมาก เมื่อทำการ
เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรก็จะทำการเพาะปลูกต่อเนื่องทันที เดือนนี้จึงมีเกษตรกรมารับเมล็ดพันธุ์ผักจำนวนมากที่สุดในรอบปี ในช่วงฤดูฝน เกษตรกรส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่เพาะปลูกบริเวณนอกศูนย์ จากการติดตามการเพาะปลูกของเกษตรกรที่ทำการเกษตรนอกศูนย์ เกษตรกรบางส่วนช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น
โดยการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง เป็นการต่อยอดให้เกษตรกรมีการพึ่งตนเองได้มากขึ้น การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักในเดือนนี้ คิดเป็นจำนวน 100,570 กิโลกรัม ผลผลิตมีจำนวน 14,509 กิโลกรัม

 

ผักที่เกษตรกรนิยมปลูกในช่วงฤดูฝน

 

กิจกรรมเกษตรของหอพัก New Star

IMG_8500_resize IMG_8479_resize

 

พื้นที่เกษตรบริเวณนอกศูนย์บ้านแม่สุริน

IMG_8504_resize IMG_8508_resize