ประมวลภาพและกิจกรรม โคเออร์แม่สะเรียง ส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก
ณ พื้นที่พักพิง ฯ สำหรับผู้ลี้ภัย 20 มิถุนายน 2554

เนื่องจากเดือนมิถุนายนมีวันสำคัญ 2 วัน คือวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันผู้ลี้ภัยโลก (วันที่ 5 และ 20 มิถุนายน)
ดังนั้น โคเออร์แม่สะเรียง จึงได้ประสานงานกับคณะกรรมการพื้นที่พักพิงฯ จัดงานที่รวมความสำคัญของ
วันสิ่งแวดล้อมร่วมกับวันผู้ลี้ภัย ขึ้นในโอกาสเดียวกัน โดยกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพื่อการผลิตอาหารให้เพียงพอเลี้ยงครัวเรือน
ด้วยการเดินรณรงค์เชิญชวนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการโต้วาที และการประกวดวาดภาพเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต และมีการแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อให้นำไปเพาะปลูก ทั้งหมด 11,268 กล้า ได้แก่ ขนุน ต้นหมาก ต้นโกสน ต้นประดู่ ชะอม มะนาว มะกรูด ไผ่ตง มะละกอ และพริก เพือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมในหมู่ผู้ลี้ภัย

1. กิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นในพื้นที่ ฯแม่ละอูน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

2. กิจกรรมเนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลกที่จัดขึ้นในพื้นที่ ฯ แม่ลามาหลวง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน